(8,279 เรื่อง)
คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการปลูกข้าว มากว่า 17 ปี ซึ่งในช่วง 17 ปี ของการทำนาทำให้คุณกำพล ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีในนาข้าว หรือในส่วนของปัญหาศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้และความชำนาญในการทำนาข้าวจึงทำให้เสมอตัวไม่มีผลกำไร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณกำพลค่อยๆ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำนาข้าว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี โดยเริ่มแรกคุณกำพลได้ทำการทดลองปลูกข้าวแบบการใช้สารเคมีผสมกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแบบควบคู่กันไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนไปได้บางส่วน ซึ่งจากการที่คุณกำพลเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของข้าว และเห็นว่าการลดการใช้สารเคมีเป็นผลดีต่อนาข้าวและตัวเกษตรกรเอง ทำให้คุณกำพลทำการศึกษาการนำสารอินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในนาข้าวอย่างจริงจัง และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
4 ตุลาคม 2553
7,941
4 ตุลาคม 2553
7,174
คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการปลูกข้าว มากว่า 17 ปี ซึ่งในช่วง 17 ปี ของการทำนาทำให้คุณกำพล ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีในนาข้าว หรือในส่วนของปัญหาศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้และความชำนาญในการทำนาข้าวจึงทำให้เสมอตัวไม่มีผลกำไร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณกำพลค่อยๆ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำนาข้าว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี โดยเริ่มแรกคุณกำพลได้ทำการทดลองปลูกข้าวแบบการใช้สารเคมีผสมกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแบบควบคู่กันไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนไปได้บางส่วน ซึ่งจากการที่คุณกำพลเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของข้าว และเห็นว่าการลดการใช้สารเคมีเป็นผลดีต่อนาข้าวและตัวเกษตรกรเอง ทำให้คุณกำพลทำการศึกษาการนำสารอินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในนาข้าวอย่างจริงจัง และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
1 ตุลาคม 2553
3,427
เห็ด จะเป็นเห็ดอะไรก็ได้ตั้งแต่สามอย่างขึ้นไป ถ้าได้ถึง 5 ชนิดได้ยิ่งดี จะเป็นเห็ดสดเห็ดแห้งก็ได้ตามใจ แต่ต้องเป็นเห็ดที่ทานได้ เพราะในตัวเห็ดจะมีสารโปรตีนแต่ละชนิดไม่มาก แต่การที่เรานำเอาเห็ดมารวมกันนั้น สารเคมีในเห็ดแต่ละตัวจะมารวมกันและเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนโปรตีนในเห็ดให้เป็นกรดอะมิโนที่มีคุณค่ามากในการต่อต้านและช่วยในการขจัดเซลล์มะเร็ง ให้ลดจำนวนลงได้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรทานทุกวัน จะทานในรูปน้ำต้มเห็ดหรือนำเห็ดมาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ก็ได้ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนสูบบุหรี่มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว แต่สถิติการเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาก เพราะเค้าทานเห็ดกันมากนั่นเอง นอกจากนี้เรายังสามารถทานเห็ดร่วมกับใบมะรุมได้อีกด้วย เนื่องจากเห็ดนี้จะไปทำงานร่วมกับใบมะรุมได้เป็นอย่างดี
1 ตุลาคม 2553
8,056
คุณบรรเจิด นาคย่านยาว เกษตรผู้มีอาชีพทำนา อยู่บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานศูนย์เรียนชุมชนบ้านคลองกล้วย โดยกิจกรรรมที่ศูนย์จะมีการสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยมีโรงแยขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายในกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนข้าวที่ศูนย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา นอกจากนี้ยังมีการสอนการขยายเชื้อบีที บีเอส เเละเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อรา เเละเพลี้ย เเมลงศัตรูพืชเเมการผลิตเพื่อการจำหน่ายอีกด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มร่วม 100 คน นายบรรเจิด นาคย่านยาว อยู่บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2510 ปัจจุบันอายุ 41 ปี บิดาชื่อ นายยม นาคย่านยาว มารดาชื่อ นางสาคร นาคย่านยาว มีพี่น้อง 2 คน สมรสกับนางนุช นาคย่านยาว มีบุตร 2 คน การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพิชัย จบ ปวช - ปวส จากวิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัยและกำลังศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนิสัยการทำการเกษตร เพราะพื้นฐานของครอบครัวมีอาชีพทำนา-ทำไร่ จึงมีความสนใจในด้านเกษตรเป็นพิเศษและได้เลือกเรียนวิชาการทางด้านเกษตรในวันนี้นายบรรเจิด นาคย่านยาว ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรเกษตรกร (วิทยากรหลัก) ในชุมชน ที่จะเผยแพร่การผลิตข้าวปลอดสารพิษซึ่งได้รับการรับรองจากกรม ได้สัญญาลักษณ์ ตัวอักษร Q เพื่อจะนำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ในอนาคต จากประสบการณ์ทางด้านทฤษฏีและด้านการปฏิบัติของวิทยากรได้รับการยอมรับและความศรัทราจากกลุ่มระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด นายบรรเจิด นาคย่านยาว มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษในกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานข้าวไทย โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการทำนาให้หมดสิ้นไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ชื่อของนายบรรเจิด นาคย่านยาว จึงเป็นที่รู้จักของเกษตรกรทุกคน 2. ความเป็นมา เครือข่ายกลุ่มการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรข้าวปลอดภัยจากสารพิษระดับอำเภอ คลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จากการรวมตัวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ แต่ปัจจัยการผลิตแพงขึ้น เช่นปุ๋ยเคมี, สารเคมี, ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีซึ่งส่งผลกระทบอย่ารุนแรงต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2549 เกษตรกรใน ต.คอรุม ต้องสั่งซื้อปุ๋ยเคมี และสารเคมีเข้มมาในพื้นที่ทำการเกษตร 21,000 ไร่ เป็นเงินจำนวนถึง 30 ล้านบาท ทำให้ทุกคนตกใจเมื่อเห็นตัวเลือกที่สูงมากเกษตรกรจึงรวมตัวกันเพื่อหาทางออก โดยการนำของ นายมนัส รัตนสากล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม ซึ่งมีผลลักษณะเป็นผู้นำที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน บุคคลที่ 2 คือ นายบรรเจิด นาคย่านยาว ซึ่งเป็นหัวเรียวหัวแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้กลุ่มเข้มแข็ง มีความยังยืน ประกอบกับมีความรู้ด้านการเกษตร ใช้ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรต่างๆให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม บุคคลที่ 3 คือ นายประพันธ์ อ่วมพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตรและเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้แก่สมาชิก ช่วงเดือนเมษายน 2548 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัยมาประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกร เพื่อจะได้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรผัก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 82 ราย และสมัครให้เข้ารับอบรมการถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ IPM DANIDA จำนวน 20,000 บาท มีผู้ได้รับการอบรม 20 คน มีการถ่ายทอดความรู้ 8 ครั้ง หลังการอบรมการปลูกผักมีแกนนำที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวบรวมสมาชิกจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ มีสมาชิกทั้งหมด 19 ราย มีการระดมหุ้นรวม 1,900 บาท มีการรวมตัวจัดตั้งผลิตโฮโมนจากหอยเชอรี่และผลิตสมุนไพรใช้เองในกลุ่ม ปี 2549 มีการอบรมโครงการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีการฝึกปฏิบัติการลงแปลงนาสำรวจ ตรวจนับแมลงก่อนใช้สารเคมี และมีการเรียนรู้ การผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อไตรโครเดอร์มา เชื้อบิวเวอร์เรีย โดยมีการทัศนศึกษาดูงานจากศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2550 มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมในตำบลที่มีผู้เข้ารับการอบรม 80 ราย มีการอบรม 5 ครั้ง และคัดเลือกเกษตรกรผู้ต้องการผลิตพืชสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จำนวน 61 ราย มีการอบรม 2 ครั้ง โดยได้มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดจากหลายหมู่บ้านในตำบล และได้รับงบประมาณในการผลิตสารชีวภัณฑ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 115,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ และหม้อนึ่งแรงดันสูง เพื่อทำการผลิตหัวเชื้อเอง ซึ่งแต่ก่อนได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจากจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ฯ มีการผลิตสารชีวภัณฑ์จำหน่ายให้กับสมาชิกในตำบลและเกษตรกรในอำเภอพิชัยและจังหวัดใกล้เคียง
30 กันยายน 2553
3,900
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท