(8,283 เรื่อง)
19 พฤศจิกายน 2553
3,715
ในปัจจุบันการทำเกษตรแบบชีวภาพ จะมีความสำคัญและมีเกษตรกรหันมาสนใจในเรื่องเกษตรชีวภาพกันมากขึ้น นับว่าเป็นผลดีสำหรับการเกษตรในบ้านเรา และในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี มีอัตราลดลงเรื่อยๆเพราะมีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เองกันอย่างแพร่หลาย อีกทางหนึ่งก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ย เรียกว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็มีมากขึ้น สำหรับวันนี้จะได้แนะนำเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำไส้เดือนมาใช้ในสวนของตนเองและนำมาเป็นธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมกันนั้นเอง คุณสุวัฒน์ และคุณอารีย์ งาทอง สองสามีภรรยา เจ้าของสวนไม้เด็ด ได้หันมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงนั้นมาทำปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย วันนี้คุณสุวัฒน์จะได้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลไส้เดือนเพ่อทำให้ไส้เดือนนั้นเจริญเติบโตได้ดีและสามารถผลิตมูลไส้เดือนได้เยอะๆในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคเคล็ดลับเป็นอย่างไรจะต้องไปติดตามกัน
19 พฤศจิกายน 2553
24,141
เครื่องล้มตอซังข้าว เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุ-อุปกรณ์จากการเหลือใช้และบวกปับประสบการณ์และการทำงานมานานร่วมสิบปีที่คิดค้นหาเครื่องทุ่นแรงที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาข้าวซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นเอง คุณซูรุด เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำนาข้าว ได้คิดผลิตเครื่องล้มตอซังข้าว เพื่อนำมาใช้ในการทำนาข้าวของตนเอง และเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาข้าวที่เพิ่มทุกขึ้นทุกครั้ง และการทำนาข้าวโดนการใช้เครื่องล้มตอซังนั้นทำให้การทำนาในระยะเวลา 1 ปี ทำให้ทำนาได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ทำให้เกษตรกรทำนาข้าวในตำบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายกซึ่งได้ใช้เครื่องล้มตอซังความคิดและการคิดค้นของคุณซูรุดได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยิ้มได้มากขั้นนั้นเอง
18 พฤศจิกายน 2553
10,181
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท