(8,280 เรื่อง)
22 พฤศจิกายน 2553
14,237
22 พฤศจิกายน 2553
6,852
19 พฤศจิกายน 2553
3,160
เพลี้ยปากดูดอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้ทำนา เพราะถ้าเกิดโรคนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางคุณป้ามาลี จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มาทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วประสบความสำเร็จก็จะมีการต่อยอดสูตรต่อไปอีก โดยการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นั่นเอง ในส่วนของสูตรกำจัดเพลี้ย ตนบอกว่าตนได้นำความรู้ที่ได้จากอาจารย์สุวัตร ทรัพญะประภา มาปรับใช้กับวัตถุดิบที่มี ซึ่งใช้แล้วได้ผลดี จึงต้องการแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้กันต่อไป โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
19 พฤศจิกายน 2553
2,759
19 พฤศจิกายน 2553
3,691
ในปัจจุบันการทำเกษตรแบบชีวภาพ จะมีความสำคัญและมีเกษตรกรหันมาสนใจในเรื่องเกษตรชีวภาพกันมากขึ้น นับว่าเป็นผลดีสำหรับการเกษตรในบ้านเรา และในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี มีอัตราลดลงเรื่อยๆเพราะมีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เองกันอย่างแพร่หลาย อีกทางหนึ่งก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ย เรียกว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็มีมากขึ้น สำหรับวันนี้จะได้แนะนำเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำไส้เดือนมาใช้ในสวนของตนเองและนำมาเป็นธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมกันนั้นเอง คุณสุวัฒน์ และคุณอารีย์ งาทอง สองสามีภรรยา เจ้าของสวนไม้เด็ด ได้หันมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงนั้นมาทำปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย วันนี้คุณสุวัฒน์จะได้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลไส้เดือนเพ่อทำให้ไส้เดือนนั้นเจริญเติบโตได้ดีและสามารถผลิตมูลไส้เดือนได้เยอะๆในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคเคล็ดลับเป็นอย่างไรจะต้องไปติดตามกัน
19 พฤศจิกายน 2553
24,081
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท