(8,283 เรื่อง)
ป้าเอี้ยง งามนิตย์ เริ่มทำเกษตรมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีเนื้อที่เพียง 3 ไร่ ซึ่งในตอนแรกป้าเอี้ยงเป็นอาสาสมัครชุมชน และก็ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อเลี้ยงชีพมาโดยตลอด แต่พอกรมปศุสัตว์มาพบการทำเกษตรแบบผสมผสานและอีกทั้งป้าเอี้ยงยังเป็นอาสา สมัครชุมชนก็ได้เข้ามาขอความร่วมมือในการกระจายข้อมูลสู่เกษตรกรท่านอื่นๆ โดยให้การสนับสนุนด้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงการกระจายข่าวสาร ป้าเอี้ยงเล่าต่ออีกว่าในตอนแรกได้ทำการเลี้ยงตะพาบแต่พอเศรษฐกิจแย่ก็เกิด การขาดทุนจึงหันมาหาลูกพันธุ์เป็ดเทศมาเลี้ยงและก็ได้มีแม่พันธุ์เป็ดเทศเอา ไว้เพาะพันธุ์เอง ป้าเอี้ยงบอกว่าได้เก็บแม่พันธุ์เป็ดเทศสำหรับเพาะพันธุ์เองและแจกชาวบ้านไป เลี้ยงมากถึง 200 ตัวแต่ก็เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดขึ้นในปี 2546 เป็ดของป้าเอี้ยงไม่เป็นไข้หวัดนกแต่ก็สู้ราคาที่ตกต่ำไม่ไหว จึงพลิกผันตัวเองมาเลี้ยงหมู ในครั้งแรกเริ่มเลี้ยงหมู 3 ตัว ขายได้ 15,000 บาทก็เลยหาลูกหมูมาเลี้ยงอีก 10 ตัวก็ได้กำไรดีเนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงหมูของป้าเอี้ยงต่ำ เพราะใช้หยวกกล้วย รำ และหัวอาหารในการเลี้ยง ซึ่งใช้การเลี้ยงประมาณ 3 เดือน ซึ่งในระหว่างที่ป้าเอี้ยงทำการเกษตรเพื่อปากท้องของครอบครัวอยู่นี้ในปี 2549 ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ทำการคัดเลือกให้บ้านป้าเอี้ยงจัดตั้งเป็นศูนย์เครือ ข่ายการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจ ป้าเอี้ยงบอกว่าตอนนี้ป้าเอี้ยงเลี้ยงทั้งหมู กบ, ปลา,เป็ด,ไก่ และมีการทำฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนรกหมู ฮอร์โมนนม ยาป้องกันแมลง แก๊สชีวภาพ และมีการผลิตหนอนสำหรับเลี้ยงปลาและกบ ป้าเอี้ยงบอกต่ออีกว่าที่ทุกวันนี้ป้าเอี้ยงมีการทำทุกอย่างเกิดมาจากแนวคิด ที่ว่าอยากให้สวนปลอดสารพิษและอยากใช้ทรัพยากรที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
10 มกราคม 2554
9,381
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท