(8,280 เรื่อง)
ลุงจุ๊ หรือนายจุรีรัตน์ หวลถนอม จบช่าง ทำงานเกี่ยวกับช่างแต่สุดท้ายเลือกที่จะมาทำการเกษตร โดยใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบ มาซื้อที่ทำนา จำนวน 20 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด แต่ด้วยความที่เป็นลูกแม่ค้าไม่เคยทำการเกษตรจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการทำนา ซึ่งที่ดินผืนดังกล่าวที่ซื้อมานั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะต่อการทำนาเพราะ ว่ามีความเค็มสูง มีค่า PH ต่ำกว่า 3 จากจุดนั้นทำให้ ลุงจุ๊ หันมาให้ความสนใจ ที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องดิน และได้เป็นหมอดินอาสา ทำให้มีความสนใจในเรื่องดินมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนสภาพดินที่เลวไม่สามารถปลูกข้าวได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่น หมั่นสังเกต จึงทำให้ปรับเปลี่ยนได้จนเป็นผลสำเร็จ สามารถปลูกข้าวได้โดยการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปูนมาร์ล จนทำให้สภาพดินดีขึ้นจากนั้น ก็ได้ทำการปลูกข้าวและศึกษาหาความรู้เรื่องดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้นพบเรื่องการปลูกโสนแอฟริกันเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน และประโยชน์ด้านอื่นๆ
12 มกราคม 2554
3,118
นางบุญรัตน์ รัตนเศียร เกษตรกรชาวตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่ทำสวน 20 ไร่ ปลูกทุเรียน 120 ต้น ,เงาะ 160 ต้น ,มังคุด 40 ต้น ,ลองกอง 25 ต้น ,บางพารา 20 ไร พื้นที่ทำนา 30 ไร่ (เช่า) และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร การทำนา IPM กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2547 และร่วมศึกษาทดลอง เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์ท้องที่ การทำน้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต และการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง กับ กศน.อำเภอเมืองตราดเรื่อยมา และด้วยการลด ละ จนถึงเลิกใช้สารเคมีในระยะเวลา 3 ปี และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2550 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแข่งขันการจัดทำแปลงศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน ปี 2551 ของจังหวัดตราด
12 มกราคม 2554
2,754
ป้าเอี้ยง งามนิตย์ เริ่มทำเกษตรมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีเนื้อที่เพียง 3 ไร่ ซึ่งในตอนแรกป้าเอี้ยงเป็นอาสาสมัครชุมชน และก็ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อเลี้ยงชีพมาโดยตลอด แต่พอกรมปศุสัตว์มาพบการทำเกษตรแบบผสมผสานและอีกทั้งป้าเอี้ยงยังเป็นอาสา สมัครชุมชนก็ได้เข้ามาขอความร่วมมือในการกระจายข้อมูลสู่เกษตรกรท่านอื่นๆ โดยให้การสนับสนุนด้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงการกระจายข่าวสาร ป้าเอี้ยงเล่าต่ออีกว่าในตอนแรกได้ทำการเลี้ยงตะพาบแต่พอเศรษฐกิจแย่ก็เกิด การขาดทุนจึงหันมาหาลูกพันธุ์เป็ดเทศมาเลี้ยงและก็ได้มีแม่พันธุ์เป็ดเทศเอา ไว้เพาะพันธุ์เอง ป้าเอี้ยงบอกว่าได้เก็บแม่พันธุ์เป็ดเทศสำหรับเพาะพันธุ์เองและแจกชาวบ้านไป เลี้ยงมากถึง 200 ตัวแต่ก็เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดขึ้นในปี 2546 เป็ดของป้าเอี้ยงไม่เป็นไข้หวัดนกแต่ก็สู้ราคาที่ตกต่ำไม่ไหว จึงพลิกผันตัวเองมาเลี้ยงหมู ในครั้งแรกเริ่มเลี้ยงหมู 3 ตัว ขายได้ 15,000 บาทก็เลยหาลูกหมูมาเลี้ยงอีก 10 ตัวก็ได้กำไรดีเนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงหมูของป้าเอี้ยงต่ำ เพราะใช้หยวกกล้วย รำ และหัวอาหารในการเลี้ยง ซึ่งใช้การเลี้ยงประมาณ 3 เดือน ซึ่งในระหว่างที่ป้าเอี้ยงทำการเกษตรเพื่อปากท้องของครอบครัวอยู่นี้ในปี 2549 ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ทำการคัดเลือกให้บ้านป้าเอี้ยงจัดตั้งเป็นศูนย์เครือ ข่ายการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจ ป้าเอี้ยงบอกว่าตอนนี้ป้าเอี้ยงเลี้ยงทั้งหมู กบ, ปลา,เป็ด,ไก่ และมีการทำฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนรกหมู ฮอร์โมนนม ยาป้องกันแมลง แก๊สชีวภาพ และมีการผลิตหนอนสำหรับเลี้ยงปลาและกบ ป้าเอี้ยงบอกต่ออีกว่าที่ทุกวันนี้ป้าเอี้ยงมีการทำทุกอย่างเกิดมาจากแนวคิด ที่ว่าอยากให้สวนปลอดสารพิษและอยากใช้ทรัพยากรที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
10 มกราคม 2554
9,328
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท