(8,283 เรื่อง)
ลุงจุ๊ หรือนายจุรีรัตน์ หวลถนอม จบช่าง ทำงานเกี่ยวกับช่างแต่สุดท้ายเลือกที่จะมาทำการเกษตร โดยใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบ มาซื้อที่ทำนา จำนวน 20 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด แต่ด้วยความที่เป็นลูกแม่ค้าไม่เคยทำการเกษตรจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการทำนา ซึ่งที่ดินผืนดังกล่าวที่ซื้อมานั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะต่อการทำนาเพราะ ว่ามีความเค็มสูง มีค่า PH ต่ำกว่า 3 จากจุดนั้นทำให้ ลุงจุ๊ หันมาให้ความสนใจ ที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องดิน และได้เป็นหมอดินอาสา ทำให้มีความสนใจในเรื่องดินมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนสภาพดินที่เลวไม่สามารถปลูกข้าวได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่น หมั่นสังเกต จึงทำให้ปรับเปลี่ยนได้จนเป็นผลสำเร็จ สามารถปลูกข้าวได้โดยการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปูนมาร์ล จนทำให้สภาพดินดีขึ้นจากนั้น ก็ได้ทำการปลูกข้าวและศึกษาหาความรู้เรื่องดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้นพบเรื่องการปลูกโสนแอฟริกันเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน และประโยชน์ด้านอื่นๆ
12 มกราคม 2554
3,144
นางบุญรัตน์ รัตนเศียร เกษตรกรชาวตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่ทำสวน 20 ไร่ ปลูกทุเรียน 120 ต้น ,เงาะ 160 ต้น ,มังคุด 40 ต้น ,ลองกอง 25 ต้น ,บางพารา 20 ไร พื้นที่ทำนา 30 ไร่ (เช่า) และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร การทำนา IPM กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2547 และร่วมศึกษาทดลอง เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์ท้องที่ การทำน้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต และการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง กับ กศน.อำเภอเมืองตราดเรื่อยมา และด้วยการลด ละ จนถึงเลิกใช้สารเคมีในระยะเวลา 3 ปี และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2550 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแข่งขันการจัดทำแปลงศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน ปี 2551 ของจังหวัดตราด
12 มกราคม 2554
2,780
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท