(8,283 เรื่อง)
นายช่วย สาสุข จากลูกชาวนาที่ครอบครัวประสบปัญหาหนี้สินจากอาชีพการทำนาและมีนิสัยที่ชอบท้าทายจึงหนีอกจากบ้านไปเมื่อปี พ.ศ.2512 ทำงานรับจ้างเพื่อแสวงหารายได้ที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ จนกระทั่งมีโอกาสทำงานที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีมีรายได้ที่แน่นอนและสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ จนมาถึงปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีการเลิกจ้างพนักงานจากหลายสถานประกอบการซึ่งคุณช่วย สาสุขก็เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่โดนปลดให้ออกจากงาน จึงตัดสินใจหันหลังกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
30 มกราคม 2554
10,280
คุณเสถียร หอมหวน เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านหนองไฮ ต. หนองไฮ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ในเนื้อที่ทั้งหมด 51 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป้นสัดส่วน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันทำกิจกรรมทางการเกษตรหลายอย่าง เช่น มีการเลี้ยงหมูหลุม 10 ตัว เลี้ยงไก่ 200 ตัว ปล่อยปลา 30,000 ตัว เลี้ยงโคเนื้อ 6 ตัว เปลี่ยนยอดมะม่วง 150 ต้น ปลูกไผ่ตงพันธุ์ปราจีน 100 ต้น ปลูกไผ่เลี้ยง 100 ต้น มีแนวทางการลดต้นทุนผลผลิตแบบยั่งยืน โดยการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำไว้ใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัว
30 มกราคม 2554
8,324
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท