(8,307 เรื่อง)
9 กุมภาพันธ์ 2554
4,651
คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากการพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่เพียง 40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก
8 กุมภาพันธ์ 2554
5,697
คุณบุญมี โพธิ์ทอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากว่า 40 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ทำนา แต่ที่ทีมงานร่วมด้วยฯ สระบุรี จะนำเสนอข้อมูลของคุณลุงบุญมี โพธิ์ทอง ก็คือการเลี้ยงวัวพันธุ์บรามันฮินดู และเทคนิคการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ในบ่อดิน โดยอาศัยไฟล่อแมลง เอาเป็นว่ามาดูในส่วนของการเลี้ยงวัวกันก่อน นอกจากอาหารของวัว เช่น หญ้า ฟาง ในธรรมชาติแล้ว ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้วัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นคุณบุญมีก็ได้คิดทำอาหารเสริมให้กับวัว นั่นก็คือ ใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญหาได้ง่ายในพื้นที่
8 กุมภาพันธ์ 2554
14,906
การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510-2546 คาดว่ามีพื้นที่ประมาณ 2,100,000 ไร่ พื้นที่การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันจำแนกตามอายุต้นปาล์ม (ตารางที่ 6) พบว่า ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 18 ปี มีประมาณ 350,000 ไร่ หรือร้อยละ 15 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งประเทศที่จะต้องปลูกแทน โดยการเร่งการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก รวมทั้งพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ประมาณ 400,000 ไร่ จะมีพื้นที่รวม 750,000 ไร่ เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตทะลายสด 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าการสกัดน้ำมันได้ 19% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งเกษตรกรจะได้ราคาทะลายปาล์มสดที่เป็นธรรมมากขึ้น
7 กุมภาพันธ์ 2554
10,009
สถานการณ์การผลิต การตลาดและการใช้น้ำมันปาล์มของโลก(2540-2545) : ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.56 ของการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3) ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มของการผลิตน้ำมันปาล์มในโลกในช่วงระยะเวลาปี 2540-2545 จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 ต่อปี ประเทศนำเข้ารายใหญ่ คือ อินเดีย ประชาคมยุโรป จีน และปากีสถาน ซึ่งนำเข้าน้ำมันปาล์มรวมร้อยละ 55.22 ของการค้าน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2545 (ตารางที่ 4) และปริมาณการนำเข้ามีอัตราการเพิ่มร้อยละ 9.09 ต่อปี ชี้ให้เห็นว่าโลกมีอัตราความต้องการน้ำมันปาล์มมากขึ้นกว่าปริมาณการผลิต ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการผลิตน้ำมันปาล์มและ/หรือ เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้เพื่อรอบรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
7 กุมภาพันธ์ 2554
6,320
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท