(8,250 เรื่อง)
9 กุมภาพันธ์ 2554
4,530
คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากการพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่เพียง 40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก
8 กุมภาพันธ์ 2554
5,485
คุณบุญมี โพธิ์ทอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากว่า 40 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ทำนา แต่ที่ทีมงานร่วมด้วยฯ สระบุรี จะนำเสนอข้อมูลของคุณลุงบุญมี โพธิ์ทอง ก็คือการเลี้ยงวัวพันธุ์บรามันฮินดู และเทคนิคการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ในบ่อดิน โดยอาศัยไฟล่อแมลง เอาเป็นว่ามาดูในส่วนของการเลี้ยงวัวกันก่อน นอกจากอาหารของวัว เช่น หญ้า ฟาง ในธรรมชาติแล้ว ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้วัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นคุณบุญมีก็ได้คิดทำอาหารเสริมให้กับวัว นั่นก็คือ ใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญหาได้ง่ายในพื้นที่
8 กุมภาพันธ์ 2554
14,700
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท