(8,361 เรื่อง)
การให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี จะผันแปรตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป โดยน้ำมีบทบาทที่สำคัญเพราะเป็นปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ต้องการน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวของฝนสม่ำเสมอตลอดปี (167 มิลลิเมตรต่อเดือน) หรือมีสภาพการขาดน้ำ (water deficit) ต่ำกว่า 200 มิลลิเมตรต่อปี ในบริเวณฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายู พบว่าในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีปริมาณน้ำฝนเท่ากัน คือ ประมาณ 2,500 มิลลิเมตรต่อปี ในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพแล้งนาน 3-4 เดือน ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิตทะลายสดต่ำกว่าพื้นที่ปลูกที่ไม่มีสภาพแล้ง
9 สิงหาคม 2554
8,260
ปาล์มน้ำมัน (Eais guineensis Jacq.) มีความสามารถสูงในการเปลี่ยนพลังงานแสดงแดดให้เป็นน้ำมันพืชเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น เป็นพืชยืนต้นที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่มีระยะพักตัว ผลิตทางใบเดือนละประมาณ 2 ทางใบ ในแต่ละทางใบจะมีตาดอกเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นทะลายปาล์ม ระยะเวลาตั้งแต่เกิดตาดอกจนถึงระยะที่เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มได้จะใช้เวลา 31 – 34 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม เนื่องจากปาล์มน้ำมันต้องการสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด ดังนั้นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการสวน เพื่อลดข้อจำกัดของปัจจัยเหล่านี้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ปาล์มน้ำมันแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด และคงความสามารถในการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดไป
1 สิงหาคม 2554
7,506
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท