(8,280 เรื่อง)
การพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวต้องใช้เวลา จากประสบการณ์ท่มูลนิธิข้าวขวัญทำเรื่องนาข้าวมา เรื่องดินจะมีการพฒนาได้เร็วกว่าเรื่องพันธุ์ข้าว ในการพัฒนาดินก็จะใช้เทคนิคเรื่องจุลินทรีย์เช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่บางครั้งที่ทำกันอยู่จะเห็นว่าเรื่องสูตรปุ๋ย สูตรน้ำหมักต่างๆ มีความซับซ้อน ซึ่งคุณเดชาบอกว่าตรงนั้นไม่มีความจำเป็น ทางมูลนิธิข้าวขวัญจะพัฒนาผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว คุณเดชาเล่าว่า ตามหลักแล้วดินดีคือดินที่มีชีวิต ดินมีชีวิตก็คือดินที่มีจุลินทรีย์ ตามหลักแล้วดินดีต้องมีจุลินทรีย์ 6,000 ล้านตัวต่อ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม ซึ่งดินเหล่านี้ต้องไปในพื้นที่ที่มีจุลินทรีย์หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และก็อยู่ในท้องถิ่น มูลนิธิข้าวขวัญจึงมองไปที่ป่า ป่าที่อุดมสมบูรณ์ คุณเดชากล่าวถึงจุดค้นพบว่า “
17 มีนาคม 2554
9,865
ข้าวลูกผสม (Hybrid rice)หมายถึง ต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ได้จากการข้าวพันธุ์ (cross pollination)ระหว่างข้าวสายพันธุ์แท้ (inbred) 2 สายพันธุ์ ซึ่งต้นข้าวลูกผสมนี้เมื่อออกดอกและผสมตัวเอง แล้วจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นลูกชั่วที่ 2 และเมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้เองที่เกษตรกรจะนำไปบริโภค หรือจำหน่ายเป็นการค้า เมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไปได้ เพราะจะให้ต้นข้าวในรุ่นลูกที่กระจายตัวทางพันธุกรรม และไม่สม่ำเสมอในทางการเกษตร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงใช้ได้เพียงฤดูเดียวและจะต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงต้องการความรู้ และความชำนาญสูง
10 มีนาคม 2554
9,270
9 มีนาคม 2554
8,308
9 มีนาคม 2554
12,018
อาการเปลือกแห้งมิใช่ปัญหาใหม่ที่เกิดกับชาวสวนถยางความจริงแล้ว อาการเปลือกแห้งเป็นปัญหาที่เกิดควบคู่กับอาชีพการทำสวนยางพารามากว่า 100 ปีแล้วมีผลสรุปในที่ประชุมนานาชาติว่า ยิ่งมีการพัฒนาพันธุ์ยาง ระบบกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ให้ได้รับผลผลิตสูงมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาการเปลือกแห้งจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นเงาตามตัวยิ่งขึ้นเท่านั้น กล่าวกันว่าประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติต่างสูญเสียผลผลิตและรายได้ เนื่องจากสาเหตุนี้ ประมาณร้อยละ 15 อีกทั้งในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา สวนยางทุกประเทศต่างมีแนวโน้มเป็นอาการเปลือกแห้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ปัญหาอาการเปลือกแห้งจึงมิใช่เรื่องเล็ก ที่ควรปล่อยปะละเลย โดยขาดความเอาใจใส่ ในการป้องกันและแก้ไข อีกต่อไป
9 มีนาคม 2554
13,671
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะจีนจะนิยมผลไม้ที่มีสีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสีเหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้นำด้านการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีดอกไม้สีทองในจีนให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น
8 มีนาคม 2554
7,837
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าทางการเกษตรในทวีปเอเชีย จะต้องยอมรับว่า ไต้หวัน มีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านการเกษตรที่ไต้หวันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 สิ่งที่พบเห็นและคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของไต้หวันมีความเจริญรุดหน้าต่อเนื่องมีอยู่หลายประการ อาทิ รับบาลไต้หวันได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ การคมนาคมที่มีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรรม แม้แต่คันนายังลาดด้วยคอนกรีต เกษตกรไต้หวันมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจต่อรองในการขยายผลผลิตและต่อรองในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช และที่ห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไต้หวันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกาตรกรด้วยการกำหนดปฏิทินว่าในแต่ละปีเกษตรกรึควรจะปลุกอะไรจึงจะไม่ประสบปัยหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราที่มักจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำด้วยวิธีการประกันราคาและรับจำนำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ราคาผลไม้ไทยตกต่ำเป็นประจำทุกปีขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด
8 มีนาคม 2554
11,160
ราคาน้ำมัน
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท