(8,250 เรื่อง)
9 มีนาคม 2554
11,907
อาการเปลือกแห้งมิใช่ปัญหาใหม่ที่เกิดกับชาวสวนถยางความจริงแล้ว อาการเปลือกแห้งเป็นปัญหาที่เกิดควบคู่กับอาชีพการทำสวนยางพารามากว่า 100 ปีแล้วมีผลสรุปในที่ประชุมนานาชาติว่า ยิ่งมีการพัฒนาพันธุ์ยาง ระบบกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ให้ได้รับผลผลิตสูงมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาการเปลือกแห้งจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นเงาตามตัวยิ่งขึ้นเท่านั้น กล่าวกันว่าประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติต่างสูญเสียผลผลิตและรายได้ เนื่องจากสาเหตุนี้ ประมาณร้อยละ 15 อีกทั้งในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา สวนยางทุกประเทศต่างมีแนวโน้มเป็นอาการเปลือกแห้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ปัญหาอาการเปลือกแห้งจึงมิใช่เรื่องเล็ก ที่ควรปล่อยปะละเลย โดยขาดความเอาใจใส่ ในการป้องกันและแก้ไข อีกต่อไป
9 มีนาคม 2554
13,404
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะจีนจะนิยมผลไม้ที่มีสีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสีเหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้นำด้านการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีดอกไม้สีทองในจีนให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น
8 มีนาคม 2554
7,684
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าทางการเกษตรในทวีปเอเชีย จะต้องยอมรับว่า ไต้หวัน มีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านการเกษตรที่ไต้หวันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 สิ่งที่พบเห็นและคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของไต้หวันมีความเจริญรุดหน้าต่อเนื่องมีอยู่หลายประการ อาทิ รับบาลไต้หวันได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ การคมนาคมที่มีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรรม แม้แต่คันนายังลาดด้วยคอนกรีต เกษตกรไต้หวันมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจต่อรองในการขยายผลผลิตและต่อรองในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช และที่ห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไต้หวันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกาตรกรด้วยการกำหนดปฏิทินว่าในแต่ละปีเกษตรกรึควรจะปลุกอะไรจึงจะไม่ประสบปัยหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราที่มักจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำด้วยวิธีการประกันราคาและรับจำนำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ราคาผลไม้ไทยตกต่ำเป็นประจำทุกปีขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด
8 มีนาคม 2554
11,029
ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากจะมีคนไทยล้านนาอาศัยดำรงชีพอยู่ในเขตพื้นที่ราบและเชิงเขาแล้ว ยังมีกลุมชนที่เรียกว่า “ชาวเขา” ตั้งชุมชนอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาบนพื้นที่สูง ซึ่งครอบคลุ่มอาณาบริเวณพื้นที่สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีหลายเผ่าพันธุ์มีสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมแตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นราบ ชาวเขาเหล่านี้ได้แก่ กะเหลี่ยง ลัวะ แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ ขมุ และถิ่น (เป็นชาวเขาที่มีคนกระจายตัว โดยเฉพาะในจังหวัดน่าน)
3 มีนาคม 2554
7,704
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานว่า จากสภาวะโลกร้อนที่มาเยือนพื้นที่แถบอีสาน ทำให้ทุ่งกุลาร้องให้ ที่มีบริเวณ 2.1 ล้านไร่ กินพื้นที่ 5 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิอย่างชัดเจน ทำให้ผลผลิตของข้าวหอมไทยลดลงถึง 45% จากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความแห้งแล้งสลับกับภัยน้ำท่วม และความร้อนระอุนี้ ส่งผลให้เกสรของข้าวไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นกับนาน้ำฝน ซึ่งมีอาณาบริเวณตั้งแต่พม่าจรดเวียดนาม เป็นผืนนาที่กว้างใหญ่ของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ผืนนาแห่งนี้ต้องรอน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกเท่านั้น และหากต้องการให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนี้สามารถเพาะปลูกและเจริญเติบโตต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ติดตามวิธีการแก้ปัญหาได้ในบทความนี้
2 มีนาคม 2554
7,403
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท