(8,333 เรื่อง)
โรคที่พบในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันจะขึ้นกับการเขตกรรมในเรื่องการดูแลเป็นส่วนใหญ่ เช่น การให้น้ำต้นปาล์มน้ำมันมีผลต่อการเกิดและการระบาดของโรค กล่าวคือถ้าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้มีสภาพเหมาะสมกับการเกิดและระบาดของโรคบางชนิดได้ เช่น โรคใบจุด โรคใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Corticium sp. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีการให้น้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. , Pestalotia sp. และโรค blast ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงในระยะต้นกล้า คุณสมบัติของดินที่นำมาใช้เพาะปาล์มน้ำมันก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขาดธาตุอาหารและอาการขาดน้ำ ระยะวางถุงเพาะมีผลต่อการระบาดของโรคใบจุด หากวางถุงชิดกันเมื่อต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุมากทำให้ใบเบียดชิดกัน การระบาดของโรคใบจุดจะรุนแรง โรคในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันพบหลายโรคด้วยกันดังต่อไปนี้
26 ตุลาคม 2554
10,783
25 ตุลาคม 2554
4,739
ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่มีอายุการเก็บสั้น จึงต้องมีการแปรรูป สาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจุลินทรีย์ ดังนั้นหลักการในการยืดอายุการเก็บและการแปรรูปอาหารคือ การยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมเสียที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ปริมาณน้ำในอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องควบคุมในกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา เพื่อให้อาหารมีอายุการเก็บหรือใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น โดยปกติแล้วอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจะมีคุณภาพแตกต่างจากวัตถุดิบทั้งทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส ทางด้านกายภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาด น้ำหนัก รูปร่าง เนื้อสัมผัส ทางด้านเคมี เช่น มีคุณค่าทางอาหารลดลง เกิดการเปลี่ยนสีและกลิ่นรส ทางด้านจุลินทรีย์ เช่น มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคลดลง หรือมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จำนวนมากขึ้น ทางด้านประสาทสัมผัส เช่น มีความเหนียวเพิ่มขึ้น มีกลิ่นหอม สีสวย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพต่างๆเหล่านี้อาจเป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการของผู้บริโภค การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหาร หรือการทำผลิตภัณฑ์ใหม่จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ มีการขนส่งและจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค
25 ตุลาคม 2554
18,742
24 ตุลาคม 2554
18,817
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท