(8,231 เรื่อง)
คุณหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำตำบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคในไก่ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ดังนี้
18 พฤษภาคม 2554
8,855
ข้าวมธุปายาสเป็นอาหารหวานอย่างหนึ่ง บางครั้งเรียกว่าข้าวกระยาทิพย์ หรือ ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสยาคู หรือ ข้าวยาคู ประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสนี้ มีขึ้นแต่โบราณตามความเชื่อในพุทธประวัติที่ นางสุชาดา หุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วนเรียกว่า “มธุปายาส” ตักใส่ถาดทองคำจะนำไปบวงสรวงเทวดา ครั้นได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ สำคัญว่าเป็นเทวดาจึงน้อมถวายมธุปายาสทั้งถาด หลังจากพระพุทธองค์เสวยมธุปายาสนี้แล้ว ก็ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนนั้นเอง จึงเชื่อกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารวิเศษ ผู้มีวาสนาได้รับประทาน จะพ้นจากโรคภัย ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี เป็นสิริมงคลต่อชีวิต
18 พฤษภาคม 2554
9,747
การปลูกข้าวในประเทศไทยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเพียง 300–400 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งยังต่ำกว่าผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่ง เนื่องจากในการปลูกข้าวส่วนใหญ่มักใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณมาก ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ขาดธาตุรองและธาตุปลีกย่อย สภาพพื้นที่ปลูกเสื่อมถอยไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และพบปัญหาการระบาดของโรค แมลง ทำให้ผลผลิตข้าวลดต่ำลง อีกทั้งปุ๋ยและสารเคมีมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแม้ราคาข้าวจะสูงขึ้นแต่ เกษตรกรมีรายได้สุทธิลดลง นอกจากนี้การใช้สารเคมีในการผลิตข้าวยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งให้มีข้าวคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของตลาดส่งออกในปัจจุบันด้วย
27 เมษายน 2554
18,529
การปรับปรุงความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว ความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว เมื่อเทียบกับธัญพืชอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ถ้าการบริโภคข้าวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ระหว่าง 200-250 กรัมต่อวัน และความต้องการธาตุเหล็กของร่างกายเฉลี่ยเท่ากับ 15 มก.ต่อวัน (RDA) ดังนั้นถ้าต้องการให้ข้าวสามารถให้ธาตุเหล็กระดับ 1 ใน 3 ของ RDA เมล็ดข้าวจะต้องมีความหนาแน่นของธาตุเหล็กถึง 5 มก.ต่อ 100 กรัม พันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปมีธาตุเหล็กต่ำกว่า 1.3-1.5 มก./100 ก. ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้ดำเนินการค้นหาข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าวพื้นเมือง เพื่อใช้เป็นพันธุ์สำหรับให้ลักษณะธาตุเหล็กสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักพบในข้าวที่มีเมล็ดสีดำ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ข้าวจากฐานพันธุกรรมธรรมชาติยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณสารยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กพวก polyphenol และ phytic acid ซึ่งมีอยู่มากในส่วนของรำ ในขณะที่ข้าวสีขาวมีสารยับยั้งการดูดซึมในปริมาณที่ต่ำกว่า จึงได้มีความพยายามที่จะผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวสีขาวกับข้าวสีม่วง-ดำ เพื่อถ่ายทอดลักษณะธาตุเหล็กสูงให้กับข้าวสีขาว
18 เมษายน 2554
5,279
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท