(8,292 เรื่อง)
8 ธันวาคม 2554
8,204
ทะลายปาล์มน้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีปริมาณ 85% และที่เหลือเป็นผลที่เป็นหมัน และผลที่ไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในทะลายปาล์มน้ำมันที่พิจารณาว่าสุกพอเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยว จะมีผลในทะลายที่มีสภาพการสุกทางสรีรวิทยา (physiologicalripe) ประมาณ 85% และที่เหลือในทะลายเดียวกัน จะมีน้ำมันในผลเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการร่วงหล่นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การสังเคราะห์สารต่างๆ รวมทั้งการสังเคราะห์น้ำมันในทะลายปาล์มจะสิ้นสุดลง ดังนั้นอาจจะถือได้ว่ามาตรฐานการเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคือ การเริ่มเห็นผลปาล์มน้ำมันหลุดร่วงออกจากทะลายเป็นครั้งแรก สำหรับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวที่ใช้ควบคู่ไปกับการร่วงหล่นของผล คือ สีของผิวเปลือก
8 ธันวาคม 2554
3,365
การสังเคราะห์น้ำมันเกิดขึ้นในเซลล์ของชั้นเปลือกและเนื้อใน การสังเคราะห์น้ำมันในเนื้อในจะสิ้นสุดภายในสัปดาห์ที่ 13 หรือ 14 หลังจากนั้น การสังเคราะห์น้ำมันจะมีเฉพาะในชั้นเปลือกเท่านั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 15 จนถึงผลปาล์มสุก น้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นในชั้นเปลือกจะสะสมอยู่ที่ถุงน้ำมันภายในเซลล์ โดยในแต่ละผลปาล์มจะเริ่มสะสมไว้ที่ฐานของผลก่อน จากนั้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จึงจะกระจายการสะสมไปจนครบทุกเซลล์ในชั้นเปลือก น้ำมันภายในผลจะกระจายจากโคนไปหาปลายผล ถุงน้ำมันภายในแต่ละเซลล์จะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเซลล์ โดยเริ่มสัปดาห์ที่ 16 หลังจากเริ่มติดผล ในผลที่สุกแล้วทุก ๆ เซลล์จะบรรจุไว้ด้วยน้ำมัน
8 ธันวาคม 2554
2,415
เดือยเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกเดือยส่วนใหญ่จะอยู่บนเนินเขา และที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความ ลาดเอียงตั้งแต่ 3 - 45 องศา อำเภอที่ปลูกเดือยมากและปลูกต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ได้แก่ อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองตามลำดับ ผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 85 - 90 จะส่งไปขายยังต่างประเทศ โดยตลาดที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ผลผลิตที่เหลือจะบริโภคภายในประเทศ ในแต่ละปี เดือยสามารถทำรายได้ เข้าจังหวัดเลยประมาณ 120 - 250 ล้านบาท สำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยคือ จีน และเวียดนาม เพื่อที่ จะรักษาตลาดเดือยในต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตเดือยที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดต้องการ และ สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
1 ธันวาคม 2554
20,446
30 พฤศจิกายน 2554
2,314
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท