(8,283 เรื่อง)
การปลูกข้าวในพื้นที่เขตร้อน ปัญหาโรคและแมลงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแต่ละปี ปัญหาศัตรูข้าวที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 20 ศัตรูข้าวที่สำคัญ ได้แก่ โรคข้าวต่างๆ แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว เช่น หอยเชอรี่ และหนู ศัตรูข้าวทั้งหมดนี้สามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆกัน การใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินไป ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรค และแมลงเข้าทำลายได้ ทั้งความชื้นและอุณหภูมิในอากาศที่สูงมากก็จะเกิดโรคได้เช่นกัน นอกจากนี้การใช้วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแต่ละวิธีไม่อาจประกันได้ว่าจะได้ผลทั้งร้อยเปอร์เซนต์ ดังนั้นคำแนะนำต่างๆที่ระบุไว้นั้น ผู้ที่นำไปใช้สมควรจะต้องทำความเข้าใจและระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องประกอบกับการจัดการตามขั้นตอนการปลูกข้าวอย่างถูกวิธี เป็นการผสมผสานทุกวิธีการจัดการให้ได้ผล
9 ธันวาคม 2554
5,081
8 ธันวาคม 2554
8,187
ทะลายปาล์มน้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีปริมาณ 85% และที่เหลือเป็นผลที่เป็นหมัน และผลที่ไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในทะลายปาล์มน้ำมันที่พิจารณาว่าสุกพอเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยว จะมีผลในทะลายที่มีสภาพการสุกทางสรีรวิทยา (physiologicalripe) ประมาณ 85% และที่เหลือในทะลายเดียวกัน จะมีน้ำมันในผลเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการร่วงหล่นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การสังเคราะห์สารต่างๆ รวมทั้งการสังเคราะห์น้ำมันในทะลายปาล์มจะสิ้นสุดลง ดังนั้นอาจจะถือได้ว่ามาตรฐานการเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคือ การเริ่มเห็นผลปาล์มน้ำมันหลุดร่วงออกจากทะลายเป็นครั้งแรก สำหรับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวที่ใช้ควบคู่ไปกับการร่วงหล่นของผล คือ สีของผิวเปลือก
8 ธันวาคม 2554
3,355
การสังเคราะห์น้ำมันเกิดขึ้นในเซลล์ของชั้นเปลือกและเนื้อใน การสังเคราะห์น้ำมันในเนื้อในจะสิ้นสุดภายในสัปดาห์ที่ 13 หรือ 14 หลังจากนั้น การสังเคราะห์น้ำมันจะมีเฉพาะในชั้นเปลือกเท่านั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 15 จนถึงผลปาล์มสุก น้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นในชั้นเปลือกจะสะสมอยู่ที่ถุงน้ำมันภายในเซลล์ โดยในแต่ละผลปาล์มจะเริ่มสะสมไว้ที่ฐานของผลก่อน จากนั้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จึงจะกระจายการสะสมไปจนครบทุกเซลล์ในชั้นเปลือก น้ำมันภายในผลจะกระจายจากโคนไปหาปลายผล ถุงน้ำมันภายในแต่ละเซลล์จะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเซลล์ โดยเริ่มสัปดาห์ที่ 16 หลังจากเริ่มติดผล ในผลที่สุกแล้วทุก ๆ เซลล์จะบรรจุไว้ด้วยน้ำมัน
8 ธันวาคม 2554
2,399
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท