(8,266 เรื่อง)
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราจำนวนมากยังยังพึ่งพาสารเคมีในการผลิตยางพาราโดยเฉพาะการใช้สารเคมีฆ่ายาง เพื่อทำให้ยางเป็นก้อนแข็ง ในการผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสื่อมสภาพ และเริ่มสงผลกระทบในด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด ทำให้พืชสัตว์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับการดำรงชีพของผู้คน ต้องสูญหายไป และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้สารเคมีเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายสมบูรณ์ จันทร์จรุง จึงคิดหาวิธีการผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี จนได้สูตรน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตดังนี้
30 เมษายน 2555
11,888
ในปี พ.ศ.2523 สาขาพืชน้ำมัน สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้นำถั่วเหลืองพันธุ์โอซีบี (OCB = Oil Crop Branch) เข้ามาจากต่างประเทศ แล้วนำไปปลูกศึกษาครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูฝนปี 2524 พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้อายุสั้นดี เมล็ดโต ผลผลิตสูงพอสมควร จึงได้นำเข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2526 ในหลายท้องที่ แต่ปรากฏว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ในเขตภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี จึงได้ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์เรื่อยมาจนได้รับการตั้งชื่อเป็นพันธุ์นครสวรรค์ 1 ใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้กสิกรปลูกเมื่อ 11 เมษายน2529
27 เมษายน 2555
3,052
เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams กับพันธุ์ สจ.2 ในปี พ.ศ.2521 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน (แบคทีเรียลพัสตูล) ลำต้นแข็งแรงต้านทานต่อการหักล้ม ลำต้นสูง สามารถคลุมวัชพืชในแปลงถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
27 เมษายน 2555
3,659
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 ในปี 2503 นักเกษตรไทยได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 2 มาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 23 สายพันธุ์ ๆ ละประมาณ 20 เมล็ด เข้ามาในประเทศไทย นำมาปลูกคัดเลือกต้นต่อแถวที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกคัดเลือกเป็นเวลา 5 ปี พบว่ามี 3 สายพันธุ์ปรับตัวดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตสูง เมื่อทำการทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์แนะนำอุตสาหะ A พบว่า พันธุ์ สจ.1 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 สายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนำ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์มาตรฐานแนะนำให้เกษตรกรปลูกแทนพันธุ์อุตสาหะ A (หรืพันธุ์ SB 60) ในปี พ.ศ.2508
27 เมษายน 2555
2,536
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท