(8,279 เรื่อง)
ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้น เรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กัน คือ การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง การปลูกสร้างแปลงหญ้าเดี่ยวด้วยพันธุ์หญ้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว เช่น หญ้ากินนี หญ้ารูซี่ หญ้าพลิแคทูลั่ม หรือหญ้าชนิดอื่นๆนั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกสร้างแปลงหญ้าผสมถั่ว เนื่องจากเกษตรกรจะต้องรู้จักเลือกชนิดของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ที่สามารถขึ้นร่วมกันได้ มีการเขตกรรม การบำรุงรักษา และการจัดการต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจะช่วยให้แปลงหญ้าผสมถั่วดังกล่าว ให้ผลผลิตอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และคงทนอยู่ได้หลายปี โดยมีปริมาณถั่วมากพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ไม่ว่าจะโดยการตัด หรือปล่อยสัตว์แทะเล็ม
8 พฤษภาคม 2555
4,603
8 พฤษภาคม 2555
5,909
8 พฤษภาคม 2555
48,915
4 พฤษภาคม 2555
7,362
ความสำคัญของโคพื้นเมือง โคพื้นเมืองเป็นโคที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีขนาดเล็กทนทานต่อสภาพ อากาศร้อนชื้นทนต่อโรคพยาธิและแมลงรบกวนได้ดีหากินเก่งให้ลูกดกสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ ได้ดีซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงการเลี้ยงโคพื้นเมืองจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรรายย่อยสามารถ นำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ แต่ปัญหาที่สำคัญคือปัจจุบันโคพื้นเมืองมีปริมาณลดลงเนื่องจาก นโยบายการเลี้ยงโคที่รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ได้เน้นการผลิตเพื่อบริโภคและทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยง โคพันธุ์ต่างประเทศทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมจนทำให้โคพื้นเมืองไม่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์และขาดการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจังทำให้โคพื้นเมืองซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยาย พันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรถูกละเลยไป ทั้งๆที่โคพื้นเมืองมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสมกับ สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรและสภาพท้องถิ่นมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมานับ พันๆ ปี ให้ลูกดกในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงง่ายโดยปล่อยให้หากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ตามป่าละเมาะไล่ต้อนตามป่าเขาสามารถใช้เศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ ต้นทุนในการเลี้ยงดูต่ำกว่าโคพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันโคพื้นเมืองมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันในการใช้พื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตอาหาร และเครื่องอุปโภคโดยเฉพาะการผลิตอาหารโปรตีนเพื่อให้พอเพียงกับการบริโภคในท้องถิ่น จากข้อมูล เศรษฐกิจการปศุสัตว์ประจำปีพ.ศ.2542รายงานว่าประเทศไทยมีจำนวนโคเนื้อรวมทั้งสิ้น4,635,741ตัว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยประชากรโคพื้นเมือง ซึ่งเลี้ยงกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ จำนวน 2,981,381ตัวกรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงโคพื้นเมืองเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนื่องจากโคพื้นเมืองมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ในด้านใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้งานธนาคารออมทรัพย์ของเกษตรรายย่อย เป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรมและทรัพยากรของประเทศกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทดสอบ พันธุ์และกระจายพันธุ์โคพื้นเมืองในเกษตรกรรายย่อย โดยร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โคพื้นเมืองในทั่วทุกภาคของประเทศทั้งในแง่ผลิตเป็นโคเนื้อและโคที่ใช้เป็นกีฬาประจำท้องถิ่นนั้นๆส่งเสริม ให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย จัดวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ การอนุรักษ์ ปรับปรุงการให้ผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม กระจายพันธุกรรมโคพื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ แล้วอย่างมีระบบและพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต
3 พฤษภาคม 2555
36,137
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายส่วนมากต้องการเร่งให้ปลามีขนาดที่ตัวโตเร็ว ใหญ่ และ แข็งแรงมีน้ำหนักดี เพื่อให้ทันกับตลาดที่รับซื้อ จึงทำให้ต้นทุนในการซื้อหัวอาหารให้ปลามีมากขึ้นสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากให้อาหารในปริมาณที่มากแต่ปลากินได้ในปริมาณที่จำกัดเท่านั้น ผลที่ตามมาอาจทำให้น้ำในบ่อเกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นการเลี้ยงปลาในบ่อเพื่อให้ตัวโตไว เกษตรกรต้องให้อาหารเพียงพอดีเท่านั้นก็พอ อาหารที่ให้ก็ต้องมีคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วน จึงจะทำให้ปลามีความแข็งแรงภูมิต้านทานโรคได้ เราสามารถใช้อีเอ็มผสมกับอาหารให้ปลากินได้ ส่วนสูตรเร่งให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีขนาดที่สมบูรณ์ตัวโต นอกจากจะให้น้ำมีสีเขียวอย่างเดียวแล้วนั้น ก็ยังมีสูตรอาหารที่ปรุงเองสามารถช่วยได้และได้ผลอย่างดี เป็นสูตรของคุณสุบิน ทองเพชรสิน เกษตรกรที่ทำเกษตรผสมผสาน บ้านท่าแร่ อยู่บ้านเลขที่ 80 ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัสดุในการทำดังนี้
3 พฤษภาคม 2555
7,133
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท