(8,262 เรื่อง)
เมื่อพูดถึงปัญหาในการทำสวนมะม่วง เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงย่อมทราบกันดีในเรื่องของปัญหาโรคราดำมะม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มะม่วงออกดอก หากมีราดำขึ้นปกคลุมดอก จะเป็นผลให้การผสมเกสรของดอกไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ และทำให้การติดดอกออกผลของมะม่วงลดลงหรือไม่ติดผลเลย ซึ่งโรคราดำจะเกิดทั้งบนใบ ช่อดอก และผลอ่อน มีลักษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่นสีดำปกคลุมเป็นแผ่นสีดำ เมื่อแห้งอาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่น สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคุณลุงพยัพ โสภาน้อย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านพระบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้บอกกับทีมงาน Farmer info จ.สระบุรี ในการใช้สมุนไพรกำจัดและป้องกันโรคราดำในมะม่วงแบบง่ายๆ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2555
5,686
9 พฤษภาคม 2555
4,162
ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้น เรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กัน คือ การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง การปลูกสร้างแปลงหญ้าเดี่ยวด้วยพันธุ์หญ้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว เช่น หญ้ากินนี หญ้ารูซี่ หญ้าพลิแคทูลั่ม หรือหญ้าชนิดอื่นๆนั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกสร้างแปลงหญ้าผสมถั่ว เนื่องจากเกษตรกรจะต้องรู้จักเลือกชนิดของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ที่สามารถขึ้นร่วมกันได้ มีการเขตกรรม การบำรุงรักษา และการจัดการต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจะช่วยให้แปลงหญ้าผสมถั่วดังกล่าว ให้ผลผลิตอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และคงทนอยู่ได้หลายปี โดยมีปริมาณถั่วมากพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ไม่ว่าจะโดยการตัด หรือปล่อยสัตว์แทะเล็ม
8 พฤษภาคม 2555
4,514
8 พฤษภาคม 2555
5,846
8 พฤษภาคม 2555
48,669
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท