(8,280 เรื่อง)
ปัญหาการระบาดของวัชพืชในพื้นที่เกษตรของไทย มีผลกระทบต่อการลดอัตราการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากวัชพืชมีการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ไปแก่งแย่งธาตุอาหาร น้ำ และแสงแดด โดยจะระบดบังต้นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ การแก้ไขปัญหาของวัชพืชมนพื้นที่เพาะปลูกนั้น ได้มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชมากเกินความจำเป็น และส่งผลเสียหายเป็นอย่างมากต่อการทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน คือ สารเร่ง พด.5 สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่ผลิตได้จะสามารถนำไปทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้และลดปัญหามลพิษที่ทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ และสิ่งมีชีวิต
25 มิถุนายน 2555
8,327
22 มิถุนายน 2555
4,578
ช่วงนี้เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดฟางน่าจะดีใจได้ เพราะอากาศร้อนชื้นแบบนี้แหละที่เห็ดฟางจะให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ มองไปในท้องตลาดเห็ดฟางก็เริ่มจะมีมากขึ้น แต่ราคาก็ยังคงทรงตัวระหว่างกิโลกรัมละ 90-120 บาท วันนี้ทีมร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี จะได้มาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟาง นั้นก็คือ คุณจันทร์ ธงศรี เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยทำการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ซึ่งได้ศึกษาการเพาะเห็ดฟางมาจากหลายๆพื้นที่ และประสบความสำเร็จ สามารถทำรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้ และวันนี้จะได้มาร่วมพูดคุยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน เรื่องเทคนิคการเร่งและกระตุ้นให้เห็ดฟางออกดอกดี และดอกโตตามที่ตลาดต้องการ ในรายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
19 มิถุนายน 2555
5,388
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท