(8,280 เรื่อง)
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวนา ท้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพต่างๆใส่เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตสูงแต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวนาต้องประสบก็คือราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นทุกวัน การหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ แต่การที่เกษตรกรจะใช้สารชีวภาพอย่างเดียวในการทำนานั้นก็นับว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกัน ดังนั้นการเริ่มต้นการใช้สารชีวภาพในนาข้าวต้องเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่า
17 สิงหาคม 2555
6,734
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีความแตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์และลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่น ระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ จากการสัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2555 คุณพิษณุ ผุดผ่อง เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนาข้าว อยู่ที่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยในการบำรุงข้าว ผ่านทางทีมงาน Farmer info ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ไปยังพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดี
17 สิงหาคม 2555
3,027
17 สิงหาคม 2555
4,170
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางพารา กรีดยางพารามากขึ้น เพราะยางมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในการกรีดยางนั้นก็มักจะพบกับปัญหาอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือการกรีดยางกินหน้ายาง นำพาไปสู่การเกิดโรคกับยางพาราหากไม่มีการรักษาได้ทัน ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาหน้ายางด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
10 สิงหาคม 2555
7,321
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท