(8,344 เรื่อง)
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากสภาพราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในหลายๆพื้นที่หันมาให้ความสนใจและทำการปลูกแก้วมังกรจำนวนมาก ทั่วทุกภูมิภาค แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องคำนึง คือสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมากในการปลูก เพราะบางพื้นที่เป็นดินทรายบ้าง เป็นพื้นที่แล้งน้ำบ้าง ทำให้เกษตรกรต้องหันมาหาวิธีในการรักษาความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ จึงส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตรทำการศึกษาและทดลอง โดยการนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีในพื้นที่โล่งและแห้งแล้งและนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักชีวภาพที่หว่านลงไปได้ดีด้วย จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจและสามารถหาวัสดุเปลือกมะพร้าวได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
25 กันยายน 2555
7,823
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคระบาดที่คาดว่า เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะทำให้กุ้งตายในช่วง 20-30 วัน โดยเฉพาะในช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดกุ้งตายยกบ่อ ซึ่งเป็นโรคที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากุ้งตายด่วน หรือโรค EMS ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ส่วนอาการที่พบโดยกุ้งจะมีลำตัวขาวซีด ไม่กินอาหาร จะลอยหัว แล้วจะลงไปตายก้นบ่อ ตัวกุ้งไม่ลอยน้ำขึ้นมา จึงทำให้ชาวบ้านหลายรายเกิดความวิตกกังวลเพราะปัญหาดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี จึงแนะนำเทคนิควิธีการป้องกันโรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS ผ่านทางรายการFarmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรในช่วงคลีนิคเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
24 กันยายน 2555
10,084
สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ได้ปรับปรุงสุกรพันธุ์ดูร็อคที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เน้นในเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน เช่น โตเร็ว ซากดี มีปริมาณเนื้อแดงมาก และใช้อาหารในปริมาณที่น้อย ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ปลอดจากยีนเครียด ทำให้ลดความสูญเสียของสุกรขุน สุกรดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ดังกล่าวผ่านกระบวนการรวมความสามารถที่ดีเหล่านี้ไว้ในสุกรตัวเดียวกัน โดยวิธีจัดระบบผสมพันธุ์ และทำการคัดเลือกจากผลการทดสอบพันธุ์ สำหรับยีนเครียดได้ทำการตรวจสอบยีนโดยวิธีอณูพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีและสม่ำเสมอไปสู่ลูกหลาน ทำได้โดยจัดระบบผสมพันธุ์ในการผลิตสุกรพันธุ์ดูร็อคสาย พันธุ์กรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มความเหมือนกันของยีน (homozygous)
24 กันยายน 2555
17,457
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศไอร์แลนด์ เมื่อ ปี 2535 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์ และแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ด้วยการทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนกระทั่งได้ฝูงสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่มีศักยภาพดีเยี่ยม ลักษณะพันธุกรรมเป้าหมายต่างๆ มีความผันแปรน้อยมาก มีความแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย จัดเป็นสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่เกษตรกรให้การยอมรับและนิยมนำไปพัฒนาพันธุกรรมของตนเองในการผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สองสายสำหรับใช้ภายในฟาร์ม
24 กันยายน 2555
11,923
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท