(8,256 เรื่อง)
การเลี้ยงสุกรขุนให้ประสบผลสำเร็จและได้ผลกำไรดีนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพราะต้นทุนหลักในการเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้ คือ ต้นทุนค่าอาหาร และช่องทางที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงลดต้นทุนค่าอาหารได้ คือ การทำอาหารหมักเลี้ยงสุกร โดยการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชผักที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น เศษผักผลไม้ต่างๆ หยวกกล้วย เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ ฯลฯ ซึ่งอาหารหมักที่มีคุณภาพ จะมีปริมาณโปรตีน 17.87 % ไขมัน 1.78 % และ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม การให้จะต้องนำไปผสมกับหอยเชอรี่ป่น รำละเอียด หรือข้าวโพดป่น ให้สุกรกินแทนการให้อาหารสำเร็จรูป การเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง และน้ำหนักที่ได้ไม่แตกต่างจากการเลี้ยงโดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทั่วไป แต่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เกินครึ่งเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
14 กันยายน 2555
31,685
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท