(8,362 เรื่อง)
3 ตุลาคม 2555
5,300
3 ตุลาคม 2555
5,952
3 ตุลาคม 2555
10,369
เจ้าหน้าที่ Farmer Info สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว ในรายการ Happy farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 .. คุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว เล่าว่า ตนได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะเห็ดขอน โดยคุณบุญยศ มีแนวคิดเริ่มแรกในการทำเกษตรก็คือ ต้องการสร้างรายได้เสริม จึงลองเพาะเห็ดแบบพอเพียง รายได้พออยู่พอกิน ทำตามความสามารถและกำลังที่ทำได้ ที่สำคัญคือ ทำแล้วมีความสุข โดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตมีความสุขกับชีวิตที่พอเพียงในปัจจุบัน
3 ตุลาคม 2555
9,272
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท