(8,279 เรื่อง)
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวจำนวนมากมาย แต่ในทางกลับกันเกษตรกรหลายๆท่านก็ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแก้วมังกรไม่ได้ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนั้นงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยการปลูกพืชร่วมกันระหว่างแก้วมังกรกับผักสวนครัว โดยมีคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร เป็นผู้ดูแลโครงการงานวิจัยในครั้งนี้ โดยหลังจากการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ จึงประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี ในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการสร้างรายได้ และลบความคิดเรื่องการปลูกพืชชนิดเดียวออกไปด้วย นั่นเอง
25 กันยายน 2555
8,754
การป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพบว่ามีการระบาดจากแปลงนาของตนเองหรือของเกษตรกรรอบข้าง เกษตรกรควรรู้จักวิธีในการป้องกันก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น อาจด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือวิธีการต่างๆที่มีความแตกต่างกันไป สำหรับคุณจรูญ พลายด้วง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หากพบมีการเริ่มระบาดของแมลงในนาข้าว เกษตรกรสามารถใช้สารกำจัดกลิ่นและไล่แมลงในบ้านเรือน มาปรับใช้ไล่แมลงในนาข้าวได้ ซึ่งพบว่าได้ผลดีสามารถป้องกันและไล่แมลง ไม่ให้มาทำลายนาข้าวได้ มีรายละเอียดและวิธีการดังนี้
25 กันยายน 2555
5,179
ถั่วเน่าเมอะ เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งของคนล้านนาที่ทำมาจากถั่วเหลืองได้รับอิทธิพลมาจากชาวไทลื้อและชาวไทยใหญ่ และที่บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ก็มีการทำถั่วเน่าเมอะสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ชาวบ้านมักนำถั่วเน่าเมอะมาปรุงเป็นอาหารเช่น น้ำพริกถั่วเน่าเมอะ หรือนำมาปรุงรสชาติของอาหารอื่นๆแทนกะปิ ปลาร้า หรือน้ำปลา เช่น ใส่ในจอผักกาด แกงหน่อไม้ แกงผักหวาน แกงผักกาด เป็นต้น และมีการจัดออกจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งการทำถั่วเน่าเมอะจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการนึ่ง ย่างและตากแห้ง
25 กันยายน 2555
3,402
\"ทอดมันเห็ด\" เป็นการนำเอาเห็ดเศรษฐกิจมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก และวัตถุดิบเห็ดก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสามารถผลิตเห็ดได้ทั้งปี ซึ่งบางช่วงเห็ดอาจมีราคาต่ำเนื่องจากปริมาณมีมากเกินความต้องการของท้องตลาด ดังนั้นเมื่อนำเห็ดมาแปรรูปเป็นทอดมันเห็ดก็ทำให้เห็ดกระจายตัวได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำทอดมันเห็ดและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณอัมพกา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
25 กันยายน 2555
12,471
ปัจจุบันแก้วมังกรเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกจำนวนมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากสภาพราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในหลายๆพื้นที่หันมาให้ความสนใจและทำการปลูกแก้วมังกรจำนวนมาก ทั่วทุกภูมิภาค แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องคำนึง คือสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมากในการปลูก เพราะบางพื้นที่เป็นดินทรายบ้าง เป็นพื้นที่แล้งน้ำบ้าง ทำให้เกษตรกรต้องหันมาหาวิธีในการรักษาความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ จึงส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตรทำการศึกษาและทดลอง โดยการนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จสามารถรักษาความชื้นในดินได้ดีในพื้นที่โล่งและแห้งแล้งและนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักชีวภาพที่หว่านลงไปได้ดีด้วย จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจและสามารถหาวัสดุเปลือกมะพร้าวได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
25 กันยายน 2555
7,676
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท