(8,255 เรื่อง)
โดยทั่วไปข้าวนาปีที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะผสมเกสร-ออกดอกและออกรวงให้ผลผลิตในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายหลังจากข้าวออกดอก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูงแต่มีราคาแพง แต่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนอ่างแก้ว(เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) แนะนำเกษตรกรลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตร 15-15-15 ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าวได้ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของส่วนลำต้นและใบให้สมบูรณ์แข็งแรง ต้นข้าวมีความพร้อมสำหรับรับรวงข้าวไม่หักล้มง่าย ข้าวเมล็ดเต็ม และได้น้ำหนักดี
17 ตุลาคม 2555
4,030
ในช่วงที่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนสำหรับข้าวมีราคาสูง เกษตรกรสามารถนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว มาผสมในอัตราที่ถูกต้อง สามารถทำเป็นฮอร์โมนได้อย่างดีเกษตรกรทุกๆคน สามารถทำฮอร์โมนหรือปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เองได้อย่างง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย วันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14.15 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์ คุณสังวาลย์ ทองเอน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเกษตรผสมผสาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าการทำนาอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมไปถึงการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตเองได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น คุณสังวาลย์ จึงแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักให้ข้าวรวงดก ดังนี้
17 ตุลาคม 2555
3,616
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท