(8,250 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณอาภรณ์ ทองบุญยัง ประธานกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านม่วงงาม ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่เกษตรกรจำเป็นต้องดูแลรักษาให้มีอายุอย่างน้อย 25-30 ปี จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกษตรกรจะต้องประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในระยะใดระยะหนึ่งของการทำสวนยาง โรคยางพาราที่เกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกส่วนของต้นยางแม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่หลายชนิด และพันธุ์ยางที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะอ่อนแอต่อโรคที่สำคัญแต่ความรุนแรงและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคขึ้นอยู่กับความแข็งแรงตามธรรมชาติของต้นยางซึ่งมีสภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือจำกัดโรคยางพาราที่ระบาด ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งสามารถจำแนกตามส่วนต่างๆของต้นยางที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย ได้แก่ โรคใบ โรคกิ่งก้านและลำต้น และโรคราก ดังนั้นถ้าเกษตรกรหลี่กเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีโรคเหล่านี้ลดลงแน่นอน จึงแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาง และป้องกันโรคหน้ายางตายนึ่ง มีวิธีการทำดังนี้
22 ตุลาคม 2555
17,082
22 ตุลาคม 2555
20,415
22 ตุลาคม 2555
22,576
งาม้อน หรือ งาขี้ม้อน เป็นพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารและยาในประเทศทางแถบเอเชียมานานแล้ว สำหรับประเทศไทย งาม้อนเป็นพืชที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 3,400 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 80 กิโลกรัม/ไร่ ถือได้ว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเหนือปละชนเผ่าต่าง ๆ มานาน ส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน หรือ ในพื้นที่สูง ผลผลิตมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ซึ่งมีผลต่อช่วงการปลูกและการดูแลโดยเฉพาะการให้ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยว พื้นที่ปลูกของเกษตรกรแต่ละรายมีไม่มากและได้ผลผลิตต่ำ คือ ประมาณ 80 กิโลกรัม/ไร่ การที่งาม้อนเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตค่อนข้างยาก
19 ตุลาคม 2555
5,551
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท