(8,233 เรื่อง)
ลิ้นจี่เป็นไม้ผล และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาว ลิ้นจี่เป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวย จึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากจะใช้รับประทานสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่ บรรจุกระป๋อง น้ำลิ้นจี่ และการอบแห้งด้วย จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกลิ้นจี่ และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดที่ชอบอากาศหนาวเย็น ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงรายใน 18 อำเภอ จากการสำรวจข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 บนพื้นที่ 35,972 ไร่ให้ผลผลิตรวม 22,011 ตัน เขตอำเภอเมืองเชียงราย มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 14,774 ไร่ ให้ผลผลิต 14,644 ไร่ เกษตรกร 1,956 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 496 กิโลกรัม/ไร่
8 พฤศจิกายน 2555
5,519
จากการเข้าพบคุณเปรียวพันธ์ ขวัญช่วย นักวิชาการประมง วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องนักวิชาการประมง ได้กล่าวว่า การระบาดของโรคขี้ขาวในกุ้งทะเลเลี้ยง โดยเฉพาะในกุ้งขาวแวนนาไม เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ ต้องจับกุ้งขายก่อนกำหนด และมีอัตราการรอดต่ำ รวมทั้งอาจทำให้ผู้แปรรูปกุ้งเสียโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้มีแนวโน้มว่า โรคนี้จะอยู่กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทยไปตลอด เนื่องจากเชื้อสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
5 พฤศจิกายน 2555
30,617
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
26.14 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท