(8,279 เรื่อง)
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้ขึ้นชื้อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากภูมิประเทศ,ภูมิอากาศและฤดูกาลในการเพาะปลูกที่สอดคล้องกัน การเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม และ จะไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พื้นดินเป็นดินปนทรายและดินมีความเค็มเล็กน้อยบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งสลับชื้นลักษณะดังกล่าวทำให้ข้าวหอมมะลิ105 มีคุณภาพดี ยิ่งในฤดูกาลใดหากช่วงเก็บเกี่ยวพื้นนาแห้งสนิทไม่มีน้ำขังผสมกับอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้ข้าวมีความหอมมากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้าวหอมมะลิมาทำการหุงจะมีความนุ่มพอดีมี กลิ่นหอม เมื่อข้าวเย็นตัวลงข้าวจะไม่แข็งตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวขาวดอกมะลิ105
22 พฤศจิกายน 2555
74,261
หนอนกระทู้ผัก(common cutworm)เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและแทะกินเฉพาะผิวใบพืชเหลือไว้แต่เส้นใบ เมื่อผิวใบแห้งแล้วจะเห็นเป็นสีขาว ๆ สังเกตได้ง่ายมาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มทำลายของหนอนกระทู้ผัก เมื่อหนอนโตขึ้นสามารถกินใบพืชได้ปริมาณมากและรวดเร็ว ทำให้ใบขาดเป็นรู ๆ ทั่วทั้งต้น นอกจากนั้นยังพบว่าหนอนชอบทำลายส่วนของกลีบดอกและใบเลี้ยง ทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดของแมลงช่วยผสมเกสร เป็นผลให้การติดเมล็ดลดลงหรือบางครั้งเมื่อทานตะวันติดเมล็ดแล้วหนอนวัยโตจะเจาะกินเมล็ดในจานดอกอีกด้วย หนอนกระทู้ผักนี้มักจะหลบลงดินหาที่ซ่อนตัวในเวลากลางวัน
22 พฤศจิกายน 2555
3,119
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท