(8,280 เรื่อง)
โหรพา เป็น พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.3-0.9 เมตร ลำต้นกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม สีม่วงหรือแดงเข้ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด ผลแห้ง มี 4 ผลย่อย เมล็ดเล็กเท่าเมล็ดงา สีน้ำตาลเข้ม โหระพาเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย แต่แพร่หลายทั้งในเอเชียและตะวันตก ทางตะวันตกนิยมบริโภคใบแห้ง น้ำสลัดใช้โหระพาเป็นส่วนผสมเป็นน้ำสลัดที่คู่กับอาหารอิตาเลียน ในอเมริกาก็นิยมบริโภค โดยโหระพามาจากอียิปต์ ฝรั่งเศส และแคลิฟอเนีย มีกลิ่นแตกต่างกันกับของไทย โหระพาที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทยส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกต่อๆ กันมา โดยเก็บเมล็ดพันธุ์เอง และต่อมาบางที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไปแต่ก็ยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นแต่ละพันธุ์อย่างชัดเจน สาเหตุเพราะการปลูกเป็นการค้าที่ยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากปริมาณความต้องการยังมีจำกัด มีการซื้อขายกันจำนวนมากๆ เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น
26 พฤศจิกายน 2555
60,617
โคเนื้อทาจิมะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Japanese Black หรือ wagyu เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีความเป็นเลิศสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งหากนำเข้ากระบวนการขุนที่ถูกต้องตามกรรมวิธีและแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้ๆ จะสามารถให้เนื้อโคขุนชั้นดี ที่รู้จักกันดีทั่วโลกในชื่อ เนื้อโกเบ (Kobe Meat) หรือเนื้อมัสซึซากะ(Matsusaka Meat) รู้จักกันในวงการผู้บริโภคว่าเป็นเนื้อพิเศษในเรื่องรสชาติและความนุ่ม ที่สำคัญราคาแพงมากเรียกได้ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ โคทาจิมะนำเข้าประเทศไทยประมาณปี 2533 โดยการน้อมเกล้าถวายจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ตัว เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว และโคเพศเมียอีก 1 ตัว ซึ่งต่อมาได้ทรงพระราชทานต่อให้กรมปศุสัตว์นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อทำการศึกษาทดลองและทดสอบการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และประเมินความเป็นไปได้ในการเลี้ยงต่อไป โดยในช่วงแรกได้นำไปเลี้ยงที่จังหวัดปทุมธานี ก่อนที่จะส่งพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ พร้อมลูกที่เกิดจากการผสมเทียมอีกจำนวนหนึ่งมาเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำโคเนื้อทาจิมะจากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครเข้ามาเลี้ยงในงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และได้ชื่อว่า "ทาจิมะภูพาน"
26 พฤศจิกายน 2555
9,525
กลุ่มเกษตรทำนาบากเรือ ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2519 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น เดิมกลุ่มเกษตรกรทานาบากเรือได้เริ่มต้นรวมกลุ่มในหมู่บ้าน แล้วขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้งตำบล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในระยะแรกนั้นกิจการของกลุ่มคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกต่อมาได้ขยายกิจการเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อจัดส่งจำหน่าย ในปี พ.ศ.2537 กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรในการส่งเสริมการก่อสร้างโรงสีข้าว และฉางข้าว โดยใช้พื้นที่บ้านดอนผึ้งเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว และในปี 2543-2544 กลุ่มได้กูเงินเพื่อมาปรับปรุงโรงสี การบริหารงานของโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยประจำหมู่บ้านต่างๆ
26 พฤศจิกายน 2555
6,364
การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
23 พฤศจิกายน 2555
30,324
ปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ ในพื้นที่เป็นการทำนาแบบการหว่านข้าวแห้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตแล้วการใช้สารเคมียังเสี่ยงต่อการได้รับสารนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งผู้ผลิตเองและผู้บริโภค กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านอุ่มแสงจึงมีแนวความคิดที่จะช่วยกันลดต้นทุนด้านการผลิต และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการปลูกข้าวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มจากการไม่เผาตอซังและไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ปอเทืองและถั่วพร้า และหาสมาชิกที่มีแนวคิดที่คล้ายกัน จัดตั้งกลุ่มขึ้นนามกลุ่มเกษตรทิพย์ เริ่มต้นด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้กันเองในกลุ่มสมาชิก ในปีแรก และปีต่อมาจึงมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนขึ้น เพื่อแปรรูปผลผลิตที่สมาชิกเกษตรกรผลิตขึ้น เป็นการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่
23 พฤศจิกายน 2555
13,962
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท