(8,357 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกแก้วมังกร ของสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ซึ่งได้มีการทำสวนแก้วมังกรแบบครบวงจร ทั้งแต่การเริ่มขยายพันธุ์แก้วมังกร การจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปลูกแก้วมังกร และรวมไปถึงสวนแก้วมังกรที่มีความสวยงามและใหญ่โตในพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร่ ของคุณปัญญา จงทอง ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขยายพันธุ์แก้วมังกร และเป็นผู้ดูแลสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์แก้วมังกร โดยวิธีการปักชำ แบบง่าย ๆ และทำให้แก้วมังกร โตเร็วและสมบูรณ์ โดยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
18 กุมภาพันธ์ 2556
69,814
คุณสมบูรณ์ เพชรรัตน์ เกษตรกรบ้านผู้ประสบความสำเร็จในการทำสวนลำไยในเขตตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยลำไยที่มีการปลุกไว้ในพื้นที่สวนของคุณสมบูรณ์ ได้แก่ ลำไยพันธุ์กะโหลก และ พันธุ์ชมพู ที่ให้ผลดก ทนน้ำ ทนฝน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากเดือน พ.ย. ? ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา บริเวณชุมชนบ้านท่าซัก น้ำท่วมหนัก และมีน้ำทะเลหนุนเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน เมื่อน้ำลดลง ปรากฏว่าต้นลำไย ไม่ตาย ผลผลิตก็ไม่ร่วงหล่น ยังมีสภาพเหมือนเดิมทุกอย่าง ทำให้เพื่อนบ้านหันมาให้ความสนใจการปลูกลำไยของสวนนี้เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมาทาบทามขอซื้อกิ่งพันธุ์ไปขยายปลูกในพื้นที่ของตนเอง จึงนับได้ว่าคุณสมบูรณ์เป็นผู้บุกเบิกการทำสวนลำไยในพื้นที่ตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรราช คนแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
18 กุมภาพันธ์ 2556
17,368
คุณสุข พณิชพิทยาธร หมู่ 1 บ้านร่องห้า ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกข้าวโพดบ้านร่องห้า ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จึงเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในชุมชน เป็นบุคคลซึ่งให้ความรู้และคำแนะนำกับเกษตรกรอยู่เสมอ ปัจจุบัน คุณสุขปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ 13 ไร่ เป็นที่ราบเชิงเขา และทำการเกษตรเลี้ยงเป็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกยางพาราเสริมในพื้นที่ด้วย ซึ่งรวมแล้วสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 27 คนจะปลูกข้าวโพดถึง 400 ไร่ ในแต่ละปีนั้นเฉลี่ยผลผลิตที่ได้จะได้เท่ากับ 1,200 ก.ก./ไร่ ในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดได้ 2 ครั้งต่อปี โดยต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก เมล็ดพันธุ์ดีนั้นจะบรรจุในถุงขนาด 14 ก.ก. ราคา 1,370 บาท สามารถปลูกข้าวโพดได้ 6ไร่ โดยแบ่งการปลูกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
18 กุมภาพันธ์ 2556
18,105
จากการลงพื้นที่บ้านนาตะโครก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.20 น. คุณบุญเหลือ เกตุตะคุ หมอดินอาสาประจำตำบลโคราช ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สละเวลาเพื่อแนะนำความรู้ความชำนาญ แนวทางต่างๆในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงให้กับเกษตรกรที่สนใจ และในพื้นที่ที่ทำการเกษตรกว่า 6 ไร่ โดยเฉพาะปลูกไม้ยืนต้น ผลไม้หลายชนิด ปลูกข้าวอินทรีย์ เลี้ยงปลากินพืชหลายชนิด และการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก ไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณการใช้สารเคมี ได้แนะนำเกร็ดความรู้ วิธีทำไข่ให้สุกได้ ด้วยน้ำหมักเศษปลา ดังนี้
18 กุมภาพันธ์ 2556
2,761
คุณบุญชู ดวงเดือน เกษตรกรวัย 55 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งทำสวนผลไม้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย และสืบทอดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในพื้นที่จำนวน 50 ไร่ ของคุณบุญชู มีผลไม้หลายชนิด ทั้งเงาะ,มังคุด,ลองกอง และทุเรียน โดยได้มีการใช้สารเคมี,ปุ๋ยเคมี เป็นอย่างมากในสวนผลไม้ จนประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน/ต้นทุนการผลิตสูง เหมือนกับเกษตรกรหลายๆ ท่าน ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ.2547 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพราะได้มีโอกาสไป อบรมเรื่องการลดต้นทุนการเกษตรและโดยการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ชนิดต่างๆ ที่ทำจากสิ่งที่มีและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ปัจจุบันในพื้นที่จำนวน 50 ไร่ ที่เป็นสวนผลไม้ของคุณบุญชู นั้นไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต แต่กลับได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าตอนใช้สารเคมี ที่สำคัญคือลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก ทำให้มีรายได้มากพอ เก้บ กิน จ่าย และ ไม่เป็นหนี้ใคร ซึ่งหนึ่งในภูมิปัญญาที่คุณทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งก็คือการนำชันโรงมาเลี้ยงไว้ในสวนไม้ผล เพื่อช่วยเพิ่มการผสมเกสร ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าการปล่อยให้ผสมเกสรกันตามธรรมชาติดังรายละเอียดต่อไปนี้
18 กุมภาพันธ์ 2556
3,218
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท