(8,292 เรื่อง)
13 กุมภาพันธ์ 2556
2,417
ข้าวเกรียบผักหวาน เป็นการนำเอาผักหวานมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำข้าวเกรียบผักหวานและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณปุณณภา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
13 กุมภาพันธ์ 2556
2,960
คุณศักดิ์ดา ทองไทย เกษตรกรที่โดดเด่นทางในการทำไม้ดัด เช่น ไทรดัดพุ่ม ไทรพุ่ม และไทรญี่ปุ่น และทำนาหญ้า และทำการผลิตอยู่ที่ชุมชนบ้านคลอง 14 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ทำกิน 33 ไร่ โดยใช้พื้นที่บางส่วนเป็นการแบ่งเป็นปลูกหญ้า เป็นหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น มาเลเซีย 20 ไร่ และทำแปลงไม้ดัด ประมาณ 13 ไร่ แต่เมื่อพูดถึงในความโดดเด่นของ คุณศักดิ์ดา ทองไทย ย่อมหนีไม่พ้นในเรื่องการการทำไม้ดัดพุ่ม ที่ถนัดที่สุดก็ได้แก่ ไทรดัดพุ่ม ไทรพุ่ม และไทรญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการทำไม้ดัดพุ่ม มากว่า 4 ปี ซึ่งก่อนที่จะมาทำไม้ดัดพุ่ม คุณศักดิ์ดา ทองไทย ได้ทำนาหญ้ามาก่อน ประมาณ 20 ไร่ และได้เช่าที่บริเวณริมถนนรังสิตประมาณ คลอง 14 เปิดเป็นร้านขายหญ้านวลน้อย ต่อมาได้ไปรับไม้ดัดพุ่มมาขายเพื่อเป็นรายได้เสริม และเมื่อขายดี คุณศักดิ์ดา ก็เลยหันมาทำไม้ดัดพุ่มเอง เริ่มศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนสามารถทำไม้ดัดพุ่มออกมาจำหน่ายได้จนถึงปัจจุบัน สำหรับราคาขายไม้ดัดพุ่มของคุณศักดิ์ดา ก็เริ่มตั้งแต่ ต้นละ 100 บาท 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของไม้ดัดพุ่ม
12 กุมภาพันธ์ 2556
33,409
คุณทวี ก๋าทองทุ่ง ได้รับการอบรมโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป ซึ่งเป็นการพัฒนาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานในแนวเดียวกัน สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นครูสอนแพทย์แผนโบราณทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2541 และเมื่อปี พ.ศ.2545 คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาแพทย์แผนโบราณ ได้มอบหนังสือรับรองให้กับนายทวี ก๋าทองทุ่ง ได้ผ่านการอบรมความรู้ การเป็นครูรับมอบตัวศิษย์สาขาแพทย์แผนโบราณ ประจำปี 2545 จึงให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับมอบตัวศิษย์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 จากนั้นคุณทวี ก๋าทองทุ่ง ได้ผลิตยาสมุนไพรหลายขนานโดยอาศัยข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับความรู้ทางด้านสมุนไพรที่ได้ค้นคว้าศึกษาจากตำราคำภีร์โบราณล้านนา ได้ดำเนินงานก่อตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภายใต้เครื่องหมายการค้าโชคทวีโอสถ ตามหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่คุณทวี ก๋าทองทุ่ง เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนแล้วสำหรับสินค้ายาสมุนไพรรักษาโรค กษัยเส้น ยาผงขับลม ออกให้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 โดยสำนักเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในครั้งนี้ คุณทวี ยินดีบอกสูตรและวิธีการทำลูกประคบสมุนไพร คลายปวดเมื่อย ซึ่งเป็นสูตรยอดนิยมของกลุ่ม ไว้ดังนี้
11 กุมภาพันธ์ 2556
3,728
คุณทวี ก๋าทองทุ่ง ผู้ผลิตและจำหน่ายยาโชคทวีโอสถ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 บ้านต้นค่า ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้รับการอบรมโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป ซึ่งเป็นการพัฒนาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานในแนวเดียวกัน สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นครูสอนแพทย์แผนโบราณทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2541 และเมื่อปี พ.ศ.2545 คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาแพทย์แผนโบราณ ได้มอบหนังสือรับรองให้กับนายทวี ก๋าทองทุ่ง ได้ผ่านการอบรมความรู้ การเป็นครูรับมอบตัวศิษย์สาขาแพทย์แผนโบราณ ประจำปี 2545 จึงให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับมอบตัวศิษย์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545
11 กุมภาพันธ์ 2556
3,890
ข้อเสนอแนะ 1. การทำฟาร์มกวางอาจยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดหากวางพ่อ-แม่พันธุ์ เนื่องจากกวางรูซ่าที่มีขนาดเล็กกว่ากวางม้า ทำให้ได้ผลผลิตเนื้อและเขาน้อยลงไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กวางม้าที่มีขนาดรูปร่างใหญ่กว่าเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ใช้กวางรูซ่าที่เกิดในประเทศ ผลิตเป็นลูกผสมกวางม้า-รูซ่า 2. ปัจจัยทางด้านตลาด ยังขาดการสำรวจปริมาณความต้องการของตลาดที่แท้จริงของตลาดภายในประเทศ การขยายตลาดของกลุ่มผู้บริโภคเขากวางยังจำกัดเนื่องจากมีราคาแพง ประกอบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่ำ ปัญหาคนว่งงาน ต้องประหยัด่าใช้จ่ายต่างๆ และยังไม่มีการยืนยันที่แนชัดทางการแพทย์หรือจากองค์การอาหารและยาในการรับรองสรรพคุณ เขากวางอ่อนที่มีความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่สามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากกรรมวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษายุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย เช่นเดียวกัยผลผลิตจากโคและสุกร
11 กุมภาพันธ์ 2556
5,747
11 กุมภาพันธ์ 2556
4,182
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท