(8,280 เรื่อง)
ปัจจุบันเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังโดยใช้สารเคมีค่อนข้างมาก จึงทำให้มีต้นทุนสูง แต่ผลผลิตกลับได้น้อย ไม่คุ้มทุน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงมันสำปะหลังอย่างครบวงจร จึงกลายเป็นทางเลือกที่เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การปลูกพืชชนิดเดียวกันด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่างกัน ทำให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำมีความเสี่ยงน้อยต่อความผันผวนของราคาผลผลิต ซึ่งคุณปัญจา ตั้งตระกูล เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงบ้านดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 257 หมู่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่คิดหาวิธีการลดต้นทุนในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ย และ สารเคมีให้น้อยที่สุด มุ่งเน้นการผลิตแบบอินทรีย์และใช้วัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืช จนสามารถผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ได้ด้วยต้นทุนการผลิตเพียง 3,400 บาท/ไร่ แต่ได้ผลผลิตรวม ทั้งหมด 49 ตัน(2551)ในพื้นที่ปลูกเพียง 2 ไร่ 2 งาน ด้วยเคล็ดวิธีการผลิตดังต่อไปนี้
21 กุมภาพันธ์ 2556
271,288
ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนั้นเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ ชนิดที่วันหนึ่งๆ มีถึง 3 ฤดูกาลด้วยกันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่ต้นไม้ ใบหญ้ายังสับสนต่อฤดูกาลที่่เป็นอยู่ บ้างต่างพากันออกดอกออกผลนอกฤดูก็มี หรือ พืชที่มีการเตรียมการเพื่อให้มีลูกนอกฤดูก็ดันไม่มีลูกซะอย่างนั้น ถึงแม้สภาพอากาศที่ยากต่อการคาดเดา จะอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์แต่มนุษยืก็สามารถเตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ได้ จากความสามารถในการปรับตัวที่ดี แต่บางทีอากาศที่เปลี่ยนไปมาก็อาจทำให้ร่างกายคนเราปรับเปลี่ยนไม่ทัน จนออกอาการเป็นหวัด คัดจมูก เป็นไข้ ก็มีไม่น้อยเช่นกัน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว น้ำสมุนไพรสูตรไทยๆ นี้ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง ต้านทานหวัด หรือ ถ้าต้านไม่ทันก็ยังสามารถดื่มแก้อาการให้ทุเลาลงได้ โดยไม่มีอันตรายหรือส่งผลข้างเคียงเหมือนการใช้ยาเคมี ยังยังทานเป็นภูมิต้านทานให้แข็งแรงได้อีกด้วย
21 กุมภาพันธ์ 2556
4,031
นายบุญช่วย วงษ์ษา ปราชญ์เกษตรประจำอำเภอพระพุทธบาท ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา หมู่ที่11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นเกษตรกรมีความชำนาญในเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ และเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการขยายพันธุ์พืชและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลาย โดยพื้นที่ทำการเกษตรของคุณลุงบุญช่วยจะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ประจำตำบลหนองแก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดสระบุรี พื้นที่การทำการเกษตรของคุณลุงบุญช่วยนั้นมีพื้นที่ 10 ไร่เศษๆ ปลูกพืชผสมกันหลายชนิด โดยมีไม้ผลเป็นหลัก แซมด้วย ข้าว พืชผัก “ เช่นตระไคร้หอม “กระเพา “ชะพลู “หนอนตายอยาก “รางจืด “น้อยหน่า “ขิง “ข่า “กระชาย ฯลฯ ส่วนรั้วรอบสวนจะปลูกไม้ใช้สอยและไม้กันลม อย่าง “ไผ่ “สะเดา “หว้า “กระถิน “ทองหลาง “ชะอม “มะขามเปรี้ยว ฯลฯ อนุรักษ์แมลงและสัตว์บางชนิดเอาไว้ใช้งาน พร้อมไปกับนำเอา“ภูมิปัญญาของท้องถิ่น”และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพื้นบ้าน เข้ามาเสริม เน้นกระบวนการผสมผสานและการเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ของสิ่งที่มีชีวิต ระหว่าง พืชกับพืช พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ สัตว์กับแมลง แมลงกับพืช จากรูปแบบการทำอย่างนี้ต่อเนื่อง ประมาณ 3-4 ปี เศษๆ ต้นทุนที่ใช้ในการกำจัดแมลงและปรับปรุงดินลดลงเกือบเป็นศูนย์ เดิมหน้าดินบางแห่งตื้นแค่ 1 ฝ่ามือ ทำให้ปลูกพืชบางอย่างไม่ขึ้น ปัจจุบันมีหน้าดินเพิ่มขึ้นได้เกือบครึ่งเมตรสามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด
21 กุมภาพันธ์ 2556
7,919
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท