(8,283 เรื่อง)
คุณชนิดา เจริญศักดิ์ เกษตรกรผู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งได้ทำการเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้ตระหนักและนำไปปรับใช้ นอกจากนั้นก็ยังได้นำความรู้ที่ตนมีอยู่มาช่วยพัฒนาชุมชน โดยการรวมกลุ่มชาวบ้านผู้ที่ว่างงานมาทำการรวมกลุ่มกัน และนำสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพ และนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาผสมผสาน แลกเปลี่ยนกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้เสียสละพื้นที่ของตนเองเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม เพื่อจะได้เป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกทั้งในและนอกพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2556
3,588
คุณสันทัด ครองรักษ์ มีดีกรีมหาบัณฑิตพ่วงท้าย แต่กลับพลิกผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มขั้น อยู่ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ทั้งยังเป็นผู้นำที่คนในงชุมชนให้การยอมรับเรื่องการทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันเน้นการผลิตตามโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน หรือ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณสันทัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอีกท่านหนึ่ง ที่มีเทคนิควิธีในการผลิตพืชและสัตว์ที่หลากหลาย ทั้งยังมีภูมิปัญญาแบบหมอชาวบ้านเรื่องการทำยาระบายจากกะทิสด ที่เป็นความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและมีการใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตาทวด มานานมา เผยแพร่และบอกต่อไว้ดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2556
4,250
ปัญหาเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงโค เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งการเลี้ยงและการลงทุนบางครั้งในอาหารเลี้ยงโค ก็มีต้นทุนสูงมากเกินไป ไม่คุ้มค่ากับราคาขายในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ไม่เกิดกับคุณเฉลิม แงวกุดเรือ อดีตครูสอนวิชาการเกษตร ที่ผันตนเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว คุณเฉลิม มักแนะนำพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในชุมชน ถึงการให้กินอาหารที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และกรณีโคหลังคลอดหรือป่วยจะสามารถกระตุ้นให้กินอาหารได้อย่างไร โดยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ farmer info เวลา 14.35 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งสูตรนี้ขอการันตีว่าได้ผล วัวที่ป่วยหรือพึ่งคลอดจะกินอาหารได้มากขึ้น และน้ำหนักจะไม่ลด
26 กุมภาพันธ์ 2556
4,987
ไก่สามสายพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว สามารถขุนส่งตลาดได้ภายในเวลาไม่เกิน 16 สัปดาห์ ด้วยน้ำหนักพอเหมาะ 1.7 กิโลกรัม/ตัว การเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินต่อวันจากเริ่มเลี้ยงจนถึงส่งตลาดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1-6 เป็นสถิติมาตรฐานของไก่พันธุ์นี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบกับที่ตนเองกำลังเลี้ยงอยู่ ถ้าเติบโตสูงกว่ามาตรฐานก็ขอให้แสดงว่าเกษตรกรสนใจเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ถ้าเติบโตช้าก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องการกกลูกไก่ระยะแรก และพื้นคอกอย่าให้แฉะหรือชื้น คุณภาพอาหารตรงตามคำแนะนำ หรือไม่ควรใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่แสดงไว้ในตาราง 2 และ 4 แต่อาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าไม่เสียหายยิ่งดีแต่ต้นทุนจะสูง
22 กุมภาพันธ์ 2556
27,348
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท