(8,356 เรื่อง)
หญ้าแฝก มีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเหนียว ที่เหนียวทั้งรากเหนียวทั้งต้น ซึ่งเราทราบกันดีว่ารากนั้นสามารถปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ส่วนต้นนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาใช้มุงหลังคาแทนหญ้าคาหรือใบจากได้ และวิธีการนั้นง่ายยิ่งกว่า โดยที่ไม่ต้องนำมาทำเป็นตับเหมือนหญ้าคา เพราะทำให้เจ็บมือ แต่สามารถนำมากำขนาดพอดี และจำหน่ายได้ ในราคา กำละ 5 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ส่วนการนำไปใช้นั้น แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ทำเป็นซุ้มนั่งเล่น หรือทำเป็นหลังคาของบ้านดิน หรืออาจจะทำเป็นผนังของบ้านได้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นเย็น อยู่สบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านเล็กๆ เป็น โฮมสเตย์หรือบ้านดิน รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น เพราะมีอายุการใช้งานนานประมาณ 3-4 ปี ส่วนการปลูกแฝกก็มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างของดิน ปลูกเพื่อบำบัดน้ำเสีย ปลูกแฝกเก็บน้้ำ ปลูกแฝกป้องกันแมลง หรือ แม้แต่การปลูกเพื่อตัดใบใช้ในงานหัตถกรรม เป็นต้น
12 มีนาคม 2556
5,312
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พืชชนิดนี้มีประโยชน์หลากหลายที่เกษตรกรเห็นประจักษ์ชัดจากการนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร สำหรับคุณผล มีศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นประดับประเทศปี 2554 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หญ้าแฝกนอกจากมีประโยชน์จากการนำมาปลูกหรือขยายพันธุ์ในพื้นทางการเกษตรแล้ว ต้นหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สำหรับใช้บำรุงพืชผักสวนครัว และไม้ผลยืนต้นได้ดีอีกด้วย มีข้อแตกต่างจากเศษพืชอื่นๆตรงที่ต้นหญ้าแฝกมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมาย การทำปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝก ทำได้ง่ายๆกับหญ้าแฝกทุกสายพันธุ์ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จำนวนมาก ส่วนผสมดังนี้
12 มีนาคม 2556
6,325
การปลูกหญ้าแฝก ขวางกั้นเขตน้ำ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาส่วนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการคิดค้นขึ้น เพื่อที่จะใช้หญ้าแฝกและรากของหญ้าแฝกเป็นตัวกรองน้ำเสีย หรือบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำน้ำดังกล่าว มาใช้กับพื้นที่การเกษตรนั่นเอง ซึ่งเดิมทีแล้ว เขตขั้นที่คุณสุรชัยนั้น นำหญ้าแฝกมาปลูกนั้น เป็น 2 บ่อ ที่มีตลิ่งขั้น บ่อหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงปลา อีกบ่อหนึ่งใช้สำหรับการทำเกษตร แต่เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝน พื้นที่ดังกล่าวจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ทำให้จาก 2 บ่อรวมกันเป็นบ่อเดียว น้ำสามารถเข้าหากันได้ ทำให้บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาเสียตามไปด้วย เนื่องจากบ่อที่ใช้ทำการเกษตรนั้น เป็นน้ำเสียจากเศษอาหาร หรือน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูด้วย ทำให้บ่อปลามีกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดปลาเป็นโรค คุณสุรชัย จึงได้นำหญ้าแฝกมาปลูกดักน้ำทั้ง 2 บ่อไว้ เนื่องจากรากของหญ้าแฝกจะช่วยในการกรองปรับสภาพและบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
12 มีนาคม 2556
11,669
คุณสุดารัตน์ นิลเปลี่ยน หมอดินอาสา ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตในการทำประโยชน์เพื่อผืนดิน โดยการอนุรักษ์และพยายามขยายพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับพื้นดิน ทั้งการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินในพื้นที่ที่เราทำเกษตร ฯลฯ และขณะนี้ได้ผันตนเองไปเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นในพื้นที่ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงร่วมกับกลุ่มสมาชิกที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ "หญ้าแฝก" อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง"หญ้าแฝก" เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ให้ศึกษาและนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยมีหน่วยงานของภาครัฐทำการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกและใช้ประโยชน์ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรนำหญ้าแฝกมาปลูกและใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกจะมีวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ ดังนี้
12 มีนาคม 2556
23,825
คุณจรัญ ป้องชู้ เกษตรกรชาวตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรแบบชีวภาพ และขึ้นชื่อในเรื่องของการเพาะพันธฺุ์บอนสี สมัยก่อนเคยทำสวนลำไยบนพื้นที่ 25 ไร่ แต่ถูกพายุพัดจนทำให้ต้นลำไยล้มเสียหาย จึงหันมาทำการปลูกพืชผัก และ เล่นบอนสี ต่อมาได้เริ่มทำน้ำหมักต่างๆใช้และได้ผลดี จึงทำใช้มาตลอดหลังจากนั้น และต่อมาในปี 2550 ที่บ้านของคุณจรัญ ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อแนะนำข้อมูลการเกษตรให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในเรื่องของการท่านถอดวิทยาการทางการเกษตร เน้นเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต
12 มีนาคม 2556
8,881
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท