(8,256 เรื่อง)
คุณชนิดา เจริญศักดิ์ เกษตรกรผู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งได้ทำการเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้ตระหนักและนำไปปรับใช้ นอกจากนั้นก็ยังได้นำความรู้ที่ตนมีอยู่มาช่วยพัฒนาชุมชน โดยการรวมกลุ่มชาวบ้านผู้ที่ว่างงานมาทำการรวมกลุ่มกัน และนำสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพ และนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาผสมผสาน แลกเปลี่ยนกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้เสียสละพื้นที่ของตนเองเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม เพื่อจะได้เป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกทั้งในและนอกพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2556
3,476
คุณสันทัด ครองรักษ์ มีดีกรีมหาบัณฑิตพ่วงท้าย แต่กลับพลิกผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มขั้น อยู่ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ทั้งยังเป็นผู้นำที่คนในงชุมชนให้การยอมรับเรื่องการทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันเน้นการผลิตตามโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน หรือ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณสันทัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอีกท่านหนึ่ง ที่มีเทคนิควิธีในการผลิตพืชและสัตว์ที่หลากหลาย ทั้งยังมีภูมิปัญญาแบบหมอชาวบ้านเรื่องการทำยาระบายจากกะทิสด ที่เป็นความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและมีการใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตาทวด มานานมา เผยแพร่และบอกต่อไว้ดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2556
4,051
ปัญหาเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงโค เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งการเลี้ยงและการลงทุนบางครั้งในอาหารเลี้ยงโค ก็มีต้นทุนสูงมากเกินไป ไม่คุ้มค่ากับราคาขายในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ไม่เกิดกับคุณเฉลิม แงวกุดเรือ อดีตครูสอนวิชาการเกษตร ที่ผันตนเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว คุณเฉลิม มักแนะนำพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในชุมชน ถึงการให้กินอาหารที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และกรณีโคหลังคลอดหรือป่วยจะสามารถกระตุ้นให้กินอาหารได้อย่างไร โดยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ farmer info เวลา 14.35 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งสูตรนี้ขอการันตีว่าได้ผล วัวที่ป่วยหรือพึ่งคลอดจะกินอาหารได้มากขึ้น และน้ำหนักจะไม่ลด
26 กุมภาพันธ์ 2556
4,515
ไก่สามสายพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว สามารถขุนส่งตลาดได้ภายในเวลาไม่เกิน 16 สัปดาห์ ด้วยน้ำหนักพอเหมาะ 1.7 กิโลกรัม/ตัว การเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินต่อวันจากเริ่มเลี้ยงจนถึงส่งตลาดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1-6 เป็นสถิติมาตรฐานของไก่พันธุ์นี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบกับที่ตนเองกำลังเลี้ยงอยู่ ถ้าเติบโตสูงกว่ามาตรฐานก็ขอให้แสดงว่าเกษตรกรสนใจเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ถ้าเติบโตช้าก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องการกกลูกไก่ระยะแรก และพื้นคอกอย่าให้แฉะหรือชื้น คุณภาพอาหารตรงตามคำแนะนำ หรือไม่ควรใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่แสดงไว้ในตาราง 2 และ 4 แต่อาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าไม่เสียหายยิ่งดีแต่ต้นทุนจะสูง
22 กุมภาพันธ์ 2556
26,939
การผสมพันธุ์ไก่ เมื่อแม่ไก่อายุได้ครบ 20 สัปดาห์ ให้ทำการเจาะเลือดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่เพื่อตรวจโรคขี้ขาว คัดไก่ที่เป็นโรคขี้ขาวออกจากฝูง ไม่นำมาผสมพันธุ์เพราะโรคนี้ต่อต่อถึงลูกไก่ได้ทางเปลือกไข่ และระบาดได้ดีในตู้ฟัก ทำให้ไข่ฟักไม่ออกตายมากในระยะสุดท้ายของการฟัก หรือเรียกว่าตายโคม นอกจากนี้ลูกไก่ที่ฟักออกมาได้จะอ่อนแอขี้เหลวขาวติดก้นลูกไก่ ขี้ไม่ออก แกรนและตายมากในระยะกก 1-4 สัปดาห์ ดังนั้น ฝูงไก่พันู์จึงเข้มงวดต่อการกำจัดโรคขี้ขาวออกให้ได้ 100% จึงจะปลอดภัยไก่ที่เป็นโรคให้คัดออกจาฝูงและทำลายเพราะปล่อยไว้ในฝูงจะมีโอกาสกระจายโรคไปสู่ตัวอื่นทำให้เราไม่ปลอดภัยในการที่จะผลิตลูกไก่พันธุ์ที่ส่งเสริมเกษตรกร
22 กุมภาพันธ์ 2556
43,953
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท