(8,344 เรื่อง)
ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากหันมาปลูกยางพารา ด้วยภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยจึงสามารถปลูกได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งยางพารายังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี กว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ อาจสร้างรายได้แค่ปีละครั้งหรือสองครั้ง แต่ยางพาราเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้เกือบทั้งปี แต่ในขณะเดียวกันยางพาราก็เป็นพืชที่ปลูกยากและมีขั้นตอนการดูแลรักษาที่ละเอียดอ่อน ถ้าเกษตรกรไม่มีการศึกษาวิธีการปลูกและดูแลที่ถูกต้องแล้ว ต้นกล้ายางพาราที่ปลูกจะรอดตายน้อยมาก หรืออาจจะโตช้าไม่แข็งแรงและให้ผลผลิตน้อยเป็นต้น วันนี้เราจึงแนะวิธีการง่ายๆ ในการบำรุงดูแลรักษาต้นยางพาราปลูกใหม่ให้รอด 100% โดยคำแนะนำจากอาจารย์พัฒน์ สันทัด วิทยากรประจำ โรงเรียนชานา จ.เชียงราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
15 กรกฎาคม 2556
3,514
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ นอกจากต้องเลี้ยงให้กบเจริญเติบโตและสามารถจำหน่ายได้แล้ว ยังต้องทำการขยายพันธุ์กบด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มจำนวนหรือขยายพันธุ์เพื่อการจำหน่าย ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนลูกกบที่ต้องการ แต่สำหรับคุณนำพา ขัติกันทา เจ้าของศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงกบให้ผสมพันธุ์เร็วขึ้น ด้วยการวิธีง่ายๆ ช่วยให้กบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันเร็วขึ้น ประหยัดเวลากว่าการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปกติกว่า 1 เดือน ด้วยวิธีการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงกบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่บางทีเกษตรกรอาจมองข้ามไปโดยจากปกติแล้ว เกษตรกรจะใช้อาหารเม็ดตามท้องตลาดทั่วไปมาเลี้ยงกบที่เราเตรียมไว้เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แต่วิธีการของคุณนำพา มีดังนี้
11 กรกฎาคม 2556
3,913
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท