(8,283 เรื่อง)
ถั่วหรั่ง (Bambarra Groundnut) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Voandzeia subterranea หรือ Vigna subterranea เป็นพืชตระกูลถั่วล้มลุก มีระบบรากแก้ว ประกอบด้วยลำต้น 2 ชนิด คือ แบบตั้งตรง และเลื้อยขนานไปกับพื้นดิน บนข้อของลำต้นเลื้อยเป็นที่เกิดของใบ รากวิสามัญ รวมทั้งดอกและฝักถั่วหรั่ง ใบเป็นใบประกอบ ดอกถั่วหรั่งเกิดตามมุมโคนก้านใบ สีเหลือง ฝักและเมล็ดเกิดบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของดอก มีรูปร่างกลมรีเล็กน้อย เปลือกผลชั้นนอกเชื่อมติดกับชั้นกลาง ส่วนเปลือกชั้นในแยกออกต่างหาก เมล็ดภายในมีหลายสี ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่น ครีม น้ำตาล แดง ม่วง ดำ หรือ แดงลาย ขนาดเมล็ด 1.0 x 0.8 ซม. ความหนาและเหนียวของเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ขึ้นอยู่กับพันธุ์เช่นกัน
18 กรกฎาคม 2556
22,771
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถึง 2 ด้านคือ การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก นับเป็นภาวะคุกคามสมดุลของระบบต่างๆ ในโลกที่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันแก้ไข ที่ผ่านมาการนำพืชอาหารมาใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อผลิตเอทานอล หรือปาล์มน้ำมันและถั่วเหลืองเพื่อผลิตไบโอดีเซล ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอื่น โดยแหล่งของชีวมวลที่ได้รับความสนใจอย่างสูงทั่วโลกในขณะนี้ คือ ชีวมวลจากสาหร่าย (Algal biomass) โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็ก ที่โดยทั่วไปเรียกว่า "ตะไคร่น้ำ" นั่นเอง
18 กรกฎาคม 2556
7,555
17 กรกฎาคม 2556
8,053
17 กรกฎาคม 2556
5,682
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท