(8,362 เรื่อง)
3 มีนาคม 2557
3,556
3 มีนาคม 2557
5,306
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านอุดมชาติ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 20 คน จัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง มีกิจกรรมกลุ่มที่รวมกลุ่มกันผลิตอย่างต่อเนื่อง ที่เด่นขึ้นชื่อคือผลิตภัณฑ์ขนมจากกล้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเฉพาะกลุ่ม มี 3 อย่าง ได้แก่ 1.ขนมทองม้วน 2.ขนมกล้วยฉาบ 3.ขนมกล้วยม้วนสมุนไพร โดยการลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer info จ. อุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี จากคุณแม่หนูพิศ บรรหารบุตร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านอุดมชาติ หมู่ 8 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่สละเวลาให้ข้อมูลและสาธิตการทำขนมกล้วยม้วนสมุนไพร ให้ทีได้บันทึกข้อมูลและถ่ายภาพไว้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
27 กุมภาพันธ์ 2557
26,912
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท