(8,283 เรื่อง)
24 ตุลาคม 2557
92,908
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่กำลังประสบปัญหาอาหารโคนมแพงโดยเฉพาะอาหารหยาบสำหรับโคนม ซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเป็นอาหารเสริมบำรุงให้กับโคนมที่กำลังอยู่ในช่วงการรีดนม ถ้าเกษตรใช้อาหารสำเร็จอย่างเดียวโดยไม่คิดที่จะหาวิธีลดต้นทุน อาจทำให้เกษตรกรต้องลงทุนสูงมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็น วันนี้เรามีวิธีการทำอาหารหยาบสำหรับโคนมในช่วงรีดนม แบบลดต้นทุนที่คุณวิชัย จินดา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้แนะนำให้กับทีมงานฯจนท.FARMER INFO จ.เชียงรายขณะลงพื้นที่ และยินดีที่จะเผยแพร่วิธีการทำนี้ผ่านรักบ้านเกิด.คอมอีกด้วย
20 ตุลาคม 2557
3,281
ปัจจุบันการผลิตน้อยหน่านอกฤดูกาลได้รับความสนใจและพัฒนาจนดำเนินการได้สำเร็จ โดยอาศัยภูมิปัญญาด้านเกษตรธรรมชาติ นำเอาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และน้ำหมักสมุนไพร มาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้สามารถออกนอกฤดูได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และผู้ที่ทำสำเร็จ คือ คุณเรืองศักดิ์ พรมกอง เกษตรกรตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลิตน้อยหน่านอกฤดูโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ภายใต้คำแนะนำ จากเลขาณุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุเปือย จนประสบความสำเร็จ กลายเป็นสวนต้นแบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ คุณเรืองศักดิ์ได้มุ่งเน้นการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปลอดภัย สุขใจทั้งชาวสวน และผู้บริโภค ทั้งยังกำชับอีกว่าปัจจุบันนี้มีเกษตรกรน้ำยืนกว่า 70 % หันมาทำสวนน้อยหน่านอกฤดูปลอดสาร จนทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ถึงปีละ 140 ตัน/ปี ตามคำแนะนำ ภายใต้การจัดการดังนี้
15 ตุลาคม 2557
8,739
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท