(8,333 เรื่อง)
27 เมษายน 2558
20,104
เนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผลต่าง ๆ โดยเฉพาะทุเรียน จะมีปลูกกันมากในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดชุมพร และเมื่อผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อม ๆ กันก็จะทำให้ราคาทุเรียนค่อนข้างที่จะถูก ทำให้ชาวสวนทุเรียนมีรายได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนในการการปลูกดูแลรักษา และ เก็บเกี่ยว ดังนั้น การนำผลผลิตมาแปรรูป เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกร หันมาให้ความสำคัญ เช่นเดียวกันกับ การนำผลผลิตทุเรียนหมอนทองมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบที่ขายดิบขายดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
22 เมษายน 2558
10,487
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท