(8,344 เรื่อง)
19 มิถุนายน 2558
2,618
ทุเรียนหลง-หลินลับแล เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยรสชาติ อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับทุเรียนก้านยาว ของ จ.นนทบุรี ซึ่งหากนำพันธุ์ไปเพาะปลูกที่อื่น จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสชาติผิดแผกไปจากเดิม หรืออาจไม่ติดผลผลิตก็เป็นได้ ด้วยการเจริญเติบโต และ การสะสมอาหารในเนื้อผลนั้น จำต้องใช้สภาพแวดล้อม หรือ แม้แต่ธาตุอาหารในดินเฉพาะถอ่น อันเป็นถิ่นกำเนิดดั้งเดิม จึงทำให้ผลผลิตของทุเรียนหลิน-หลงลับแลออกสู่ตลาดน้อย และมีราคาค่อนข้างแพงถึง กิโลกรัมละ 400-600 บาท ด้วยมีคุณภาพของผู้ผลิตเป็นเครื่องการันตี ให้ผู้ชื่นชอบทุเรียนชนิดนี้ยอมควักกระเป๋าจ่ายโดยผู้ขายไม่จำเป็นต้องโฆษณาสรรพคุณแต่อย่างใด
18 มิถุนายน 2558
22,198
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า กว่าจะเจริญเตอบโตจนออกดอกมให้ผลผลิตได้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการนานหลายปี (3-5 ปี*ขึ้นอยู่กับพันธุ์) เนื่องจากเป็นพืชที่มีต้นแยกเพศ หากไม่มีการคัดเลือกต้นและวางแผนการปลูกที่เหมาะสมก็อาจส่งผลต่อผลผลิตที่จะได้รับ รวมทั้งเสียเวลาในการดูแลจัดการอยู่นานปี หากไม่มีความรู้เรื่องการแยกเพศของต้นปาล์มในขณะที่เป็นต้นกล้า ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกต ดังคำแนะนำของ คุณอุทัยวรรณ สหวรพันธ์ เกษตรกรชาวสวนปาล์มและเป็นเจ้าของสวนปาล์ม เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับ เทคนิคการแยกเพศกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันก่อนปลูกไว้่ว่า
17 มิถุนายน 2558
8,714
\"ปาล์มน้ำมัน\" เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, สตูล และตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย
17 มิถุนายน 2558
20,086
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท