(8,280 เรื่อง)
ปัจจุบันเกษตรกรภาคอีสานหันมาปลูกไม้ผลต่างๆ เป็นจำนวนมาก บ้างก็ประสบความสำเร็จ หากมีการดูแลเอาใจใส่และการจัดการดินน้ำที่เหมาะสม บ้างก็ประสบกับปัญหานานาประการ ด้วยสภาพดินในภาคอีสานที่เป็นดินร่วนป่นทราย หรือ ดินทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือความชื้นไว้ในดินได้นานหรือมากพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นหากมีการจัดการน้ำและดินที่ไม่เหมาะสมก็อาจกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับ ซึ่งเงาะก็เป็นอีกพืชหนึงที่เกษตรกรภาคอีสานนิยมปลูกกันมาก ด้วยสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่กระนั้นก็ยังจะประสบกับปัญหาผลมีขนาดเล็ก เนื้อเงาะไม่ล่อนได้เช่นกัน
24 มิถุนายน 2558
3,112
19 มิถุนายน 2558
2,351
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท