(8,362 เรื่อง)
21 ตุลาคม 2558
23,308
21 ตุลาคม 2558
14,249
21 ตุลาคม 2558
10,612
คุณลุงกมล แก้วเกิด เริ่มทำนามาตั้งแต่เยาว์วัย โดยในอดีตก็มีการลองผิดลองถูกกันเรื่อยมา แต่ปัจจุบันถือว่ามีประสบการมากพอสมควร โดยคุณลุงกมล อธิบายให้ฟังว่า ในภาวะปัจจุบัน เกษตรกรยังไม่เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการเกษตรอยู่มาก จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่กระจายความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆให้ทำเกษตรอย่างถูกวิธี ลดต้นทุนและมีกำไร โดยปัจจุบันนั้นลุงกมล จะทำนาข้าวเป็น 2 ช่วง คือ ทำช่วงเดือน พฤษภาคม เก็บเกี่ยวช่วงเดือน สิงหาคม และทำช่วงเดือน พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการทำแบบลดต้นทุน ไม่เผาตอซัง สิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึงอีกอย่างคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ควรจะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อย่างเช่นศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวเป็นต้น
21 ตุลาคม 2558
10,883
21 ตุลาคม 2558
24,296
การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ของเกษตรกรตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เริ่มปลูกกันมาประมาณปีพุทธศักราช 2540 หรือประมาณ 11 ปี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,185 ไร่เกษตรกร 150 ราย ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรจะปลูกมะม่วงพันธุ์อื่น เช่น น้ำดอกไม้ เขียวเสวยฯลฯ ซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดดอกติดผลและราคา เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาและการติดผล เพราะจะให้ผลผลิตปีละ 3 ครั้ง รวมประมาณ 10,925 กิโลกรัม โดยมีมูลค่าผลผลิตต่อปีประมาณ 134.35 ล้านบาท การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ของเกษตรกรตำบลน้ำขุมจะใช้วิธีปลูกในระยะชิด และจะบังคับทรงพุ่มไม่ให้สูง ซึ่งสะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยว โดย 1 ไร่ จะมีจำนวน 150-200 ต้น โดยหวังผลผลิตต้นละ 10-15 กิโลกรัม โดยประมาณ ผลผลิตที่ได้ออกมาจะได้ 1,500-3,000 กิโลกรัม ต่อไร่
21 ตุลาคม 2558
34,065
เห็ดที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดอีกชนิดหนึ่งในขณะนี้คงหนีไม่พ้นเห็ดโคนญี่ปุ่นนั้นเอง สำหรับเห็ดโคนญี่ปุ่นนี้คุณหยุดได้เชื้อมาจากประเทศจีน นำมาเลี้ยงด้วยเนื้อเยื่อ และเขี่ยเชื้อด้วยตนเอง ทดลองมาจากการทำเห็ดฟางและขนายผลมาเรื่อยๆ สำหรับเห็ดโคนญี่ปุ่นนี้จะสามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่เริ่มเปิดก้อนเชื้อนั้นเก็บได้นานถึง 14 เดือน จนกว่าจะหมดเชื้อไป เห็ดโคนญี่ปุ่นจะไม่มีการกรีดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพราะการกรีดหน้าก้อนเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่นจะทำให้มีอากาศเข้าไปในก้อนเชื้อเห็ดมาก ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดนั้นแห้งไปไม่มีดอกเห็ดออกมา ตอนนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก้อนเชื้อขายดีมาก ต้องผลิตอย่างต่ำวันละ 3-4 พันก้อนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการผลิตเองที่ฟาร์มเพื่อจำหน่ายด้วย ตอนนี้จำหน่ายในราคาส่งกิโลกรัมละ 120-150 บาท ส่วนที่ไปจำหน่ายปลีกเองอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ฟาร์ม
21 ตุลาคม 2558
10,751
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท