(8,362 เรื่อง)
3 พฤศจิกายน 2558
5,135
ผู้ใหญ่สวง นพคุณ ได้ทำการเกษตรแบบลดการใช้สารเคมี มายาวนานกว่า 10 ปี เพราะรู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี จึงริเริ่มส่งเสริม เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตร ไปสู่ลูกบ้าน ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สอนทุกอย่างให้กับลูกบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และ ปัจจุบัน ได้เริ่มการทำกองทุนพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ทำแปลงเมล็ดพันธ์กว่า 70 ไร่ เป็นการรวมตัวกันของลูกบ้าน ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำน้ำหมัก สูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช(สูตรไนโตรเจน) โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
16,548
ปุ๋ยหมักจากปลาหรือน้ำหมักจากปลา กลายเป็นที่กล่าวขานถึงกันในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายปี ด้วยคุณสมบัติเข้มข้นที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทำให้พืชงอกงาม แข็งแรง ขั้วผลเหนียว ติดผลดกขึ้น(เห็นผลชัดเจนในไม้ผล) นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาวัตถุดิบ เช่น ปลาเล็กปลาน้อย หรือ เศษเหลือจากการทำปลาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในขณะที่ดินปลูกกลับมามีชีวิตและทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่หรือติดผลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ
3 พฤศจิกายน 2558
4,941
เทคนิคการทำยูเรียธรรมชาติ เพื่อเร่งการแตกยอด-กระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นสูตรพื้นฐานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยทั่วไปที่คุณสมศักดิ์ได้นำมาปรับใช้กับพืชปลูก เพื่อลดต้นทนจากการพึ่งพาสารเคมีลง และ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและผู้บริโภคด้วย ด้วยประสบการณ์ที่พบวาการใช้ปุ๋ยหรืสารเคมีมากเข้า ยิ่งทำให้ร่างกาย สภาพแวดล้อม ดินและพืชปลูกแย่ลง จนประสบกับปัญหาเรื่องพืชโตช้าและให้ผลผลิตน้อย ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจว่า ยูเรียนั้นมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติ จึงได้นำมาใช้จนให้ผมสำเร็จ ดังรายละเอียดที่ะบอกกล่าว ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
4,000
3 พฤศจิกายน 2558
16,163
ทุกวันนี้ปัจจัยที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมากที่สุดคือ ค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมี คิดเป็นต้นทุนมากกว่า 40% ของต้นทุนทั้งหมด และอีก 30% เป็นค่าแรงงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาปุ๋ยเคมีก็ยังไม่ได้ปรับลดตามลงไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งศึกษาพิจารณาเรื่องราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับราคาน้ำมัน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะออกมาในทิศทางใดและเมื่อไร ทั้งนี้ เกษตรกรควรต้องพึ่งพาตนเองในการลดต้นทุน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีหันมาพึ่งพาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นานั่นเอง
3 พฤศจิกายน 2558
3,583
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท