(8,250 เรื่อง)
พุทรานมสด(Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสายพันธุ์”ฮันนี่ จูจุ๊บ”(Jujub Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจากประเทศอินเดีย โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพันธุ์ใหม่ที่มีการเจริญเติบโตดี สามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งยังให้ผลดก เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงร่วมกับบริษัทกรีนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพุทรานมสดเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเชิงการตลาดนำการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของวงการสินค้าเกษตรไทย ที่น่าจับตา
2 พฤศจิกายน 2558
19,611
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท