(8,283 เรื่อง)
การเจริญเติบโตที่ดีของพืชนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ที่จะต้องบำรุงปุ๋ย ฮอร์โมนตามที่พืชต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม เพื่อได้มาของปุ๋ยหรือฮอร์โมน ซึ่งเราจะเน้นลดต้นทุนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงานFARMER INFO จ.เชียงราย โดยพบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา(โรงเรียนชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งได้เผยสูตรฮอร์โมนเร่งยาว ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลแตงและถั่วฝักยาว ด้วยวิธีการทำตามวัตถุดิบที่มีดังต่อไปนี้
20 พฤศจิกายน 2558
27,126
19 พฤศจิกายน 2558
3,313
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถเลือกคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ สามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนเมล็ดของต้นหญ้า เศษไม้เศษขยะต่างๆ ซึ่งชาวนาก็ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก หรือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีผ่านการคัดแยกมาเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การทำนาในปัจจุบันต้องใช้ต้นทุนสูงอีกทั้งชาวนาก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะถ้าได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ก็จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตต่ำตามลงไปอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2558
19,598
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท