(8,255 เรื่อง)
19 พฤศจิกายน 2558
3,194
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถเลือกคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ สามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนเมล็ดของต้นหญ้า เศษไม้เศษขยะต่างๆ ซึ่งชาวนาก็ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก หรือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีผ่านการคัดแยกมาเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การทำนาในปัจจุบันต้องใช้ต้นทุนสูงอีกทั้งชาวนาก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะถ้าได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ก็จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตต่ำตามลงไปอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2558
19,164
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท