(8,251 เรื่อง)
แบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก พบมากในน้ำซาวข้าว น้ำนม ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะถ้านำไปใช้กับพืชผักประเภททานใบ จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชนั้นๆ เกิดความต้านทานดรคได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นตัวช่วยเพิ่มขนาดของไม้ผลได้ด้วย ทั้งนี้การทำน้ำหมักกรดแลกติก เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพืช จึงมักมีน้ำนมหรือน้ำซาวข้าวเป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของสูตรน้ำหมักดังกล่าว แต่สำหรับสูตรนี้เป็นการผลิตในระดับภูมิปัญญาชาวบ้านของสุรชาติ พานชัย หมอดิน หมู่ที่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่ยินดีเผยแพร่ความรู้และบอกต่อมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเกษตรไทยต่อไป เนื่องจากเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลเป็นที่น่ายินดีและลดต้นทุนการผลิตลงได้ ตามสูตรและวิธีการดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
6,512
25 พฤศจิกายน 2558
4,972
ปัจจุบันเกษตรจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงเกินความจำเป็น จึงประสบกับการขาดทุน เมื่อพบกับราคาต้นทุนตกต่ำในบางฤดูกาลทำให้ต้องขาดทุนมากยิ่งขึ้น และผลกระทบมากที่สุด คือปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายดิน ดังนั้น นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนมาใช้กับพืชผักที่ปลูก ปรากฎว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้นี้ได้เป็นอย่างดี
25 พฤศจิกายน 2558
5,435
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและพืชเจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบตามมาของการช้ปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยมีราคาแพงและยังทำลายโครงสร้างดินให้เสื่อมโทรม ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้เกษตรกรหันมาทำปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วยังเป็นการปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
25 พฤศจิกายน 2558
9,676
นายไพรัตน์ ชื่นศรี เจ้าของสวนบ้านแสงจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรรวม 34 ไร่ และใช้พื้นที่เป็นการทำการเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เน้นเกษตรกรรมธรรมชาติและใช้ธรรมชาติในแปลงไร่นา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ แปลงผัก ปลอดสารพิษ ปลูกป่าลดโลกร้อน ปลูกยางนา เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษามาหาความรู้นำไปใช้ปฏิบัติจริง และได้เผยสูตรการทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง เพื่อบำรุงพืช ไม้ผล ด้วยสูตรของตนเอง โดยมีวิธีการทำ ดังต่อไปนี้
25 พฤศจิกายน 2558
5,007
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท