(8,333 เรื่อง)
ส้มโอชนิดนี้ มีที่มาของสายพันธุ์คือ อ.บุญเกื้อ ชมฉ่ำ เจ้าของ "สวนบางไผ่พันธุ์ไม้" ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ได้รับผลส้มโอพันธุ์หนึ่งจำนวน 2-3 ผล จากเพื่อนนักธุรกิจที่เพิ่งจะกลับจากการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียซื้อมาฝากให้ และเห็นว่ารูปทรงของผลส้มโอที่ได้รับแปลกกว่าผลส้มโอทั่วไป เนื้อในเป็นสีชมพูสวยงามน่าชมมาก เนื้อมีรสชาติหวานกรอบ รับประทานอร่อยยิ่งนัก จึงนำเอาขั้วที่มีก้านติดมากับผลยังไม่แห้งไปเสียบกับตอส้มโอพันธุ์พื้นเมืองของไทยจนติดราก แล้วแยกไปปลูกเลี้ยงอยู่เป็นเวลานานหลายปีจนต้นโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่าสามารถติดผลได้ง่ายให้ผลผลิตดกเต็มต้น ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงของผลกลมแป้น เปลือกผลบาง ให้เนื้อเยอะเป็นสีชมพูเข้ม รสหวานกรอบ ไม่มีเมล็ด รับประทานอร่อยไม่แพ้ส้มโอสายพันธุ์ดังๆทั่วไป จึงตั้งชื่อว่า "ส้มโอพลอยชมพู" ตามสีของเนื้อดังกล่าว
22 มกราคม 2559
4,143
สำหรับคนนอกภาคการเกษตรนั้น เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมหรืออาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีไทยอยู่แต่พอดี อย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต เจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยู่บนความเสี่ยง กู้เงินมาลงทุนโดยหวังรวยอย่างรวดเร็ว แล้วก็ไปสู่ความล้มละลายในที่สุด ตั้งอยู่บนหลักของ \"รู้ รัก สามัคคี\" ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยไม่รู้ถึงสาเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ ตามสภาพ ความเป็นจริงของบ้านเมืองเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรัก ความเมตตา ที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และรวมพลังกันด้วยความสามัคคี เป็นหมู่เหล่า ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่ความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
21 มกราคม 2559
6,019
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท