(8,279 เรื่อง)
ในช่วงปลูกสับปะรด ระหว่างการเจริญเติบโต เกษตรกรส่วนใหญ่จะบำรุงต้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับหว่านต้น กว่าสับปะรดจะเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ที่ผ่านมาป้าวิรัตน์และครอบครัวได้เห็นชัดกับแปลงปลูกสับปะรดของเพื่อนบ้านโดยใช้ปุ๋ยเคมี ผลที่ตามมาคือดินเสื่อมโทรม ดินตาย เชื่อว่าหากปล่อยทิ้งไว้ต่อไป ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะเสื่อมโทรมและไม่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นสายพันธุ์นางแลได้จริง รสชาติของสายพันธุ์นางแลจะเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม ป้าวิรัตน์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เพราะต้องการอนุรักษ์ความเป็นสับปะรดนางแลดังเดิมเอาไว้ ป้าวิรัตน์จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักขึ้นมาเอง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดผลกระทบที่จะเกิดกับดินให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงได้เกิดสูตร "ปุ๋ยหมักสำหรับบำรุงและช่วยในการเจริญเติบโตของสับปะรด'' มีวิธีการทำ ดังนี้
23 สิงหาคม 2559
3,278
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ 99 หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้พบกับอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ดีกรีปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ผู้ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก พร้อมและยินดีที่จะแนะนำทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร ให้กับผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติใช้กัน และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆ มาแนะนำ กับการทำฮอร์โมนเมล็ดข้าวเปลือกบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
18 สิงหาคม 2559
5,042
ป้าอุไร จันจำปา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้วิธีการทำนาด้วยวิธีโยนต้นกล้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาวิธีใหม่ที่ป้องกันการเกิดของข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป ได้ผลดี ทำให้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% โดยใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4-5 กิโลกรัม/ไร่ ต้นกล้าที่โยนจะตั้งตัวได้ทันที ไม่หยุดชะงักหรือต้นกล้าเหลืองเหมือนนาปักดำด้วยคน ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ จำนวนต้น/กอ มีมาก กว่านาปักดำ การจัดการด้านโรค-แมลงง่าย ได้ผลดีกว่าการหว่านน้ำตมและใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่นในแปลงที่มี ข้าววัชพืชระบาด นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสำหรับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการทำนาข้าวอินทรีย์หรือการทำนา แบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และป้าอุไรมีวิธีการเพาะต้นกล้านาโยนได้ผลดีสามารถทำได้ดังนี้
17 สิงหาคม 2559
7,902
นางอุไร จันจำปา เกษตรกรทำนา 40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการคัดพันธุ์ข้าวเป็นความรู้ที่ชาวนาสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำนาแต่ก่อนชาวนาคัดพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองต่อการบริโภคในครัวเรือนของตนรวมทั้งการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสายพันธุ์เม็ดเล็กใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ข้าวสำหรับแปรรูปอาหาร ดังนี้เป็นต้น ตัวอย่างพันธุ์ข้าวดังในอดีตที่มาจากการคัดพันธุ์ของชาวนา เช่น ข้าวยุมหนุน ข้าวยาโค ข้าวกาบดำ ฯลฯ การทำนาแต่เดิมเป็นแบบนาดำ ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน และใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนไม่มาก แต่เมื่อการทำนาเปลี่ยนไป ข้าวพันธุ์พื้นบ้านไม่ตอบสนองต่อการทำนาแบบสมัยใหม่ที่มุ่งขายเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริม ชาวนาไม่ให้ความสำคัญกับการคัดพันธุ์ข้าวดังที่เคยทำมาในอดีต ซึ่งทำให้คุณภาพของข้าวที่ชาวนาปลูกมีคุณภาพต่ำลง การซื้อเมล็ดพันธุ์และการใช้ข้าวพันธุ์ส่งเสริมยังทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นอีกด้วย
17 สิงหาคม 2559
4,134
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท