เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

6 นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สู่ความยั่งยืน

15 ธันวาคม 2566
34,451
โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
ในสถานการณ์เช่นนี้ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ผลผลิต และคุณภาพสินค้า รวมไปถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


6 นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่น่าสนใจได้แก่

เกษตรดิจิทัล

1. เกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture)

เกษตรดิจิทัลคือ การนำเทคโนโลยีไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกับเกษตรกรผู้ใช้งาน โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชแต่ละชนิดมาใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโต การป้องกันโรค ความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก ร่วมกับการพัฒนาเซนเซอร์และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เช่น

- ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ ใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดินหรือสภาพอากาศ เพื่อควบคุมการเปิดปิดระบบการให้น้ำได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้น้ำและแรงงาน

- ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ใช้เซนเซอร์วัดปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ปริมาณปุ๋ย ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช และแจ้งเตือนเกษตรกรเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตผิดปกติ

- ระบบการเพาะปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรน

2. เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติ (Agriculture Machinery, Robotics, Drones, and Automation)

เป็นการนำเครื่องจักรกล เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงาน เช่น

- การพ่นยา : โดรนสามารถพ่นยาได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง และลดการใช้สารเคมีได้

- การเก็บเกี่ยว : หุ่นยนต์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสียหายของผลผลิต

- การตรวจวัดคุณภาพผลผลิต : โดรนสามารถถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแปลงเกษตร เช่น ปริมาณน้ำ สารอาหารในดิน โรคพืช เป็นต้น


เทคโนโลยีชีวภาพ

3. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)

เป็นการนำความรู้ทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อโรคและแมลง การใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เช่น

- พันธุ์พืชทนโรค: เทคโนโลยีการตัดต่อยีนสามารถเพิ่มยีนต้านทานโรคให้แก่พืช ทำให้พืชมีความทนทานต่อโรคต่างๆ เช่น โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง โรคเหี่ยว เป็นต้น

- สารชีวภาพกำจัดโรค: สารชีวภาพกำจัดโรคเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น สารชีวภาพเหล่านี้สามารถกำจัดโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

- ปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพ: ปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นปุ๋ยที่ออกแบบมาเพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปุ๋ยเหล่านี้สามารถช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่

4. การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ (New Farm Management)

การจัดการฟาร์มแบบดั้งเดิมมักอาศัยปัจจัยภายนอก เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลให้ผลผลิตออกไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อความเสียหาย การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ควบคุมปัจจัยการเติบโตของพืชและสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำและยั่งยืน เช่น

- โรงงานปลูกพืชระบบปิด : ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ เช่น การให้น้ำ การให้แสง อุณหภูมิ และความชื้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้

- เกษตรแนวตั้ง : ปลูกพืชในอาคารสูง ประหยัดพื้นที่และสามารถใช้พื้นที่ในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. การจัดการหลังจากการเก็บเกี่ยวและขนส่ง (postharvest management and transportation)

ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนที่มีสภาพอากาศอบอุ่นและชื้นตลอดทั้งปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรมีผิวบางและอ่อนแอ ง่ายต่อการช้ำและเน่าเสีย ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้ผลผลิตเสียหายระหว่างการขนส่ง จึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เช่น

- การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ช่วยให้ผลผลิตไม่เน่าเสียง่าย

- การใช้เทคโนโลยีตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศระบบโอโซน : ช่วยให้รักษาคุณภาพผลผลิตได้นานขึ้น

- การใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิว : ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและความสดของผลไม้ได้นานขึ้น เช่น การเคลือบผิวด้วยสารซิลิกาเจล การเคลือบผิวด้วยสารเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรีย

6. บริการทางธุรกิจเกษตร (Agriculture Business Services)

บริการทางธุรกิจเกษตรเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในภาคการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย เช่น

- บริการแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

- บริการแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ให้บริการด้านการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย เช่น โดรนทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร การให้คำปรึกษาด้านการเกษตร ซึ่งเรามีแอปพลิเคชันด้านการเกษตรที่ตอบโจทย์การทำเกษตรอย่างมากมาแนะนำ นั่นก็คือ แอปพลิเคชัน "ฟาร์มแคร์ (FarmCare)" แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในต้นทุนที่ต่ำลง ฟาร์มแคร์มาพร้อมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากมาย ได้แก่

1. วัดพื้นที่เพาะปลูก

ช่วยให้เกษตรกรสามารถวัดพื้นที่เพาะปลูกของตนเองได้อย่างแม่นยำ เพียงเปิดแอปฟาร์มแคร์ และไปที่เมนูวัดพื้นที่เกษตร ทำการวัดตามคำแนะนำของแอปฟาร์มแคร์ ระบบจะคำนวณขนาดพื้นที่ให้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณวางแผนการปลูกพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พยากรณ์อากาศ

เกษตรกรสามารถเช็กสภาพอากาศได้แม่นยำรายชั่วโมง ทราบล่วงหน้าว่าฝนจะตกกี่โมง ตกมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งความชื้น อุณหภูมิ และทิศทางลม ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการทำเกษตรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถดูพยากรณ์อากาศแบบละเอียดได้ล่วงหน้าถึง 14 วัน

3. เครื่องมือคำนวณปุ๋ย

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถคำนวณปริมาณปุ๋ยที่จำเป็นต้องใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญได้ เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย เพิ่มคุณภาพผลผลิต และช่วยลดต้นทุน

4. ค้นหาร้านค้าและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร

ช่วยให้ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรกับเกษตรกร โดยสามารถเช็กเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์การเกษตรจากร้านค้าใกล้เคียงได้โดยไม่ต้องไปถึงหน้าร้าน ช่วยเกษตรกรประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน
นอกจากนี้ ฟาร์มแคร์ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและประหยัดมากขึ้น เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปจนถึงเกษตรกรรายใหญ่

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปฟาร์มแคร์ได้ฟรีวันนี้ที่ : https://play.google.com หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.yara.co.th
ในอนาคต เทคโนโลยีในภาคเกษตรจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
SANPANYA GARDEN TOOLS : http://www.sanpanya.com
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : https://www.nia.or.th
salika : https://www.salika.co