เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
6 ขั้นตอนกับการขออนุญาตปลูกกัญชา
10 เมษายน 2564
819
เกษตรกรที่สนใจอยากจะปลูกกัญชา มีขั้นตอนยังไง ไปดูกัญ

กัญชานั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และยังคงเป็นที่ถกเถียงแก่ประชาชนเรื่อยมาถึงประโยชน์ที่มีอยู่ของมัน โดยเฉพาะ ประโยชน์ด้านการแพทย์ แต่แล้วก็มาถึงวันที่ "กัญชา" พืชที่เคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย ได้ถูกปลดล็อคให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยเว้นเพียง ช่อดอก และเมล็ดกัญชา ที่ยังคงเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่
สำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีความประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชา สามารถทำได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคู่มือสำหรับการขออนุญาตการปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร โดยการขออนุญาตสามารถทำได้ ดังนี้


1.ยื่นคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสาธารณสุขจังหวัด ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่
2.ตรวจประเมินสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชา
3.เข้าประชุมของคณะกรรมการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหมอบหมาย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็น ในกรณีที่พื้นที่ปลูกตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
4.เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
5.เข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ
6.ออกใบอนุญาต

สำหรับกระบวนบวนการในการพิจารณาการอนุญาตผลิต(ปลูก) ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C